Logo MojaObčina.si

Luče

DANES
34°C
16°C
JUTRI
28°C
17°C
Avtor: Občina Luče,

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2016

Datum objave: 21. 03. 2016
Številka razpisa: 610-2/2016
Sredstva: 9 000,00 EUR
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Luče (Uradni list RS, št. 40/04, v nadaljevanju pravilnik), Lokalnega programa za kulturo Občine Luče za obdobje 2014 – 2017, sprejetega na 21. redni seji, dne 02.07.2014 ter Odloka o proračunu občine Luče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16), objavlja župan Občine Luče JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV V LETU 2016 I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih dejavnosti: - glasbena dejavnost, - folklorna in plesna dejavnost, - gledališka in lutkovna dejavnost, - likovna dejavnost, - literarna dejavnost in založništvo, - filmska in video produkcija ter fotografija, - izobraževalna in raziskovalna dejavnost s področja kulture, - dejavnost širjenja kulture med občani, - novi mediji, - ter druge vsebine s področja kulture. II. Razpisni pogoji: Pravico do sofinanciranja kulturnih dejavnosti imajo društva, samostojni ustvarjalci na področju kulture ter zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu Občine Luče in izpolnjujejo naslednje pogoje: - da imajo sedež v Občini Luče, - da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, - da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti, - da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon o društvih (velja za društva), - vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, - aktivno delujejo najmanj eno leto. III. Rok in način prijave: Rok za oddajo prijave je 11.04.2016 do 15.00 na sedežu občine oz. priporočeno po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na sedež Občine Luče prispele do 15. ure. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na voljo na sedežu Občine Luče ter spletni strani www.luce.si. Prijava mora vsebovati: - Obrazec 1; za tem obrazcem je potrebno predložiti: • evidenco o članstvu v društvu (velja za društva), • Poročilo o delu za preteklo leto skupaj s finančnim poročilom. - Obrazce 2.1 do 2.9; za vsako posamezno kulturno dejavnost je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Se pravi: kolikor je prijavljenih dejavnosti, toliko mora biti obrazcev. V primeru, da želi posamezni vlagatelj v okviru posamezne dejavnosti prijaviti več programov, mora biti za vsak posamezni program izpolnjen ustrezen obrazec od 2.1 do 2.9. V odvisnosti od vsebine posamezne dejavnosti se uporabi ustrezen obrazec od 2.1 do 2.9. - Obrazec 3 ni potrebno izpolnjevati, ampak ga je potrebno samo parafirati na vsaki strani in priložiti vlogi. Prijava mora biti podana v zaprti kuverti in jo je potrebno poslati na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, v levem spodnjem kotu pripis "Javni razpis – Kultura 2016" ali oddati na sedežu občine. Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika. Odpiranje vlog ni javno. IV. Postopek obravnave prijav: Prejete vloge bo ovrednotila strokovna komisija na podlagi pravilnika ter meril. V primeru nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge se izločijo iz postopka javnega razpisa. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bo Občina Luče sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za leto 2016. V. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani www.luce.si, objava razpisa se objavi na oglasni deski Občine Luče ter z neposredno pošto pošlje po gospodinjstvih na območju Občine Luče.

Všečkaj objavo