Logo MojaObčina.si

Luče

DANES
34°C
16°C
JUTRI
28°C
17°C
Avtor: Občina Luče,

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v Občini Luče v letu 2016

Datum objave: 21. 03. 2016
Številka razpisa: 302-2/2016-1
Sredstva: 56 000,00 EUR
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče (Uradni list RS, št. 34/2015, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16),Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI LUČE V LETU 2016 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Občina Luče razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva za leto 2016 v višini 56.000,00 EUR po shemi državnih pomoči »de minimis«, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva se dodelijo za naslednje namene: – sofinanciranje – dotacije. II. PODROČJA IN NAMENI POMOČI Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene: a) spodbujanje začetnih investicij, b) prva udeležba na sejmih in razstavah. Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te pomoči majhnim podjetjem so namenjeni za: a) spodbujanje investicij, b) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji, c) stroški nematerialnih investicij: 1. pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti, 2. stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov, 3. udeležba na sejmih ali razstavah – stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice. Največji znesek dodeljene finančne pomoči lahko znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 5.000,00 EUR. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200,00 EUR. Višina dodeljene pomoči se določi na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. V primeru, da obstaja za iste upravičene stroške tudi drugi viri državne ali de minimis pomoči, kumulacija pomoči ne sme preseči zneska 5.000,00 EUR. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR). Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo. Predmet pomoči ne morejo biti rabljena oprema in stroji. III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni: – samostojni podjetniki, – gospodarske družbe z manj kot 50 zaposlenimi. Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Luče. Prav tako morajo imeti pravne osebe sedež na območju Občine Luče, fizične osebe pa morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Luče. Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, ribištva ter iz sektorjev primarne kmetijske proizvodnje ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev za razvoj niso upravičena podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. Do sredstev tudi niso upravičeni samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo na dan prijave na javni razpis do razpisovalca Občine Luče neporavnane zapadle obveznosti. Vlagatelji, ki se jim odobrijo sredstva pa sredstev ne bodo koristili, morajo do pravnomočnosti odločbe občini javiti, da sredstev ne bodo koristili, v nasprotnem se izločijo iz razpisa v naslednjih treh letih. IV. VSEBINA VLOGE Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: - Prijavni obrazec (naziv podjetja, sedež, matična št. davčna št., ime in priimek zakonitega zastopnika), - Opis investicije (predmet investicije, namen, cilji, izboljšave, povečanje zmogljivosti, finančna konstrukcija), - Upravna dovoljenja za investicije za katere se le ta v skladu z zakonodajo zahtevajo, - Predračun za predvideno investicijo, - Izjavo upravičenca, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, - Izjavo upravičenca, da je kapitalsko ustrezen, kar pomeni, da izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami ni dosegla polovice osnovnega kapitala družbe, - Izjavo upravičenca, da za namen za katerega je podal vlogo še ni prejel sredstev iz občinskega proračuna, državnega proračuna ali sredstev EU oz. izjavo iz katere je razvidno koliko pomoči je upravičenec prejel v preteklih dveh poslovnih letih in tekočem poslovnem letu; skupaj prejeta sredstva na podlagi pravila »de minimis« ne smejo presegati 200.000,00 EUR, ne glede na obliko in namen pomoči oz. 100.000,00 EUR v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, - Izjavo, da upravičenec ni pripojeno podjetje, ali del drugega podjetja (pomembno zaradi kumulacije pomoči), - Izjavo iz katere je razvidno s katerimi podjetji je prosilec povezan, pripisati je potrebno podatke o povezanih podjetjih, - Izjavo upravičenca, da ima do Občine Luče poravnane vse zapadle obveznosti, - Zadnjo bilanco stanja, - Zadnjo bilanco uspeha, - Parafiran vzorec pogodbe. V. OBRAVNAVANJE VLOG Vloge bo obravnaval pristojni odbor za področje gospodarstva. Odbor lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:  zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2016,  zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu,  zaradi prerazporeditve sredstev na drug ukrep po sklepu odbora. O dodelitvi sredstev upravičencem odloča na podlagi mnenja odbora tajnik občine. Upravičencem bo izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom za dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Odločba o dodelitvi sredstev za razvoj malega gospodarstva in obrti se izda najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka. Posamezni vlagatelj lahko odstopi od koriščenja sredstev do pravnomočnosti odločbe s katero so mu bila sredstva dodeljena. V primeru, da sredstev, dodeljenih z odločbo, ne koristi, v prihodnjih treh letih ne more kandidirati na razpisu. V primeru spremembe zakonodaje na področju državnih pomoči, bodo upoštevana spremenjena določila predpisov. VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 11.04.2016, na Občino Luče. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Luče prispele do 15. ure tega dne. Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni. VII. MESTO ODDAJE VLOGE Vloge – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ-RAZPIS ZA MALO GOSPODARSTVO«, dostaviti občinski upravi Občine Luče, lahko pa jih oddate tudi priporočeno po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, vendar morajo vloge na Občino Luče prispeti do ponedeljka, 11.04.2016, do 15. ure. Na hrbtni strani mora biti polni naslov prijavitelja. Vse potrebne informacije v zvezi z razpisom so na voljo pri Klavdiju Strmčniku, tel. 839-35-58 ali po e-pošti: tajnik@luce.si. VIII. IZPLAČILO SREDSTEV Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti vložen do 10. decembra 2016. Roka za predložitev zahtevka ni možno podaljšati. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: • dokazila o plačilu obveznosti (račun oz. situacija ter dokazilo o plačilu), • OBRAZEC ZAHTEVEK - poročilo o opravljenem delu, Vsi računi, ki se predlagajo kot dokazilo za izplačilo sredstev, morajo biti izdani po odobritvi sredstev (po datumu izdaje odločbe). IX. RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce, zahtevek za izplačilo sredstev ter vzorec pogodbe, je na voljo na sedežu občine in na spletnih straneh http://www.luce.si. Objava razpisa se razpošlje po gospodinjstvih ter objavi na oglasni deski Občine Luče.

Všečkaj objavo