Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
3°C
-5°C
JUTRI
2°C
-4°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Loški Potok za leto 2020

Datum objave: 27. 02. 2020
Številka razpisa:
Sredstva: 10000€

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Izvedbenega načrta Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 101/05), Pravilnika o spremembi pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Loški Potok, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Ur. list RS, št. 10/09), Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) in Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/2017) objavlja Občina Loški Potok  

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa  

v občini Loški Potok za leto 2020.

 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA: OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib 17, 1318 Loški Potok.

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:  

 

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali:

• ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE:

- športna vzgoja predšolskih otrok

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

• ŠPORTNA REKREACIJA

• ŠPORTNE PRIREDITVE

 

3. SKUPNA RAZPISANA VIŠINA SREDSTEV: 10.000,00 EUR, od tega:

 

• ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 3.500,00 EUR

• ŠPORTNA REKREACIJA – 2.000,00 EUR

• ŠPORTNE PRIREDITVE – 4.500,00 EUR

 

4. OSEBE, KI IMAJO PRAVICO KANDIDIRATI NA JAVNEM RAZPISU, IN POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU:

 

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, ter zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Prednost pri sofinanciranju programov imajo športna društva pred ostalimi izvajalci programov in programi, ki se ne financirajo iz nobenih drugih virov. Kandidati, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

• da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi,

• da imajo sedež v občini Loški Potok,

• da so športna društva in klubi, ki se ukvarjajo s kakovostnim športom in nimajo sedeža na območju občine, vendar pa vključujejo najmanj 10 registriranih in kategoriziranih tekmovalcev, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Loški Potok,

• da imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,

• da imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),

• da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

 

5. OBDOBJE, V KATEREM IZVAJALCI ŠPORTA LAHKO KORISTIJO SREDSTVA RAZPISA:  

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, in sicer od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020.

 

6. NAČIN ODDAJE VLOG:

 

Predlagatelj mora izpolniti vlogo izključno na razpisnih obrazcih in jo opremiti z vsemi prilogami, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Razpisno dokumentacijo z obrazci kandidati lahko prejmejo od 2. marca 2020 dalje na Občini Loški Potok ali pa na spletni strani Občine Loški Potok na naslovu: www.loski-potok.si. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu dopolni v 5-dnevnem roku. Oddaja vloge pomeni, da se je predlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in se z njo tudi strinja. Izbrani izvajalec s predložitvijo vloge na javni razpis tudi soglaša z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih.  

 

7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG:

 

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo osebno dostavljene v tajništvo občine ali prispele s priporočeno pošto na naslov OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, najkasneje do vključno torka, 31. marca 2020, do 14. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti naslov pošiljatelja, v spodnjem levem kotu pa pripis »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2020«. Nepravilno označene ovojnice in prepozno prispele vloge bo komisija zavrnila.  

 

8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM:

 

Podrobnejše informacije in morebitna pojasnila v zvezi z razpisom oziroma izpolnjevanjem razpisne dokumentacije lahko kandidati dobijo na Občini Loški Potok vsak delovni dan med 8. in 14. uro pri Vinku Košmerlu, tel. 01/8350-108, ali po elektronski pošti: vinko.kosmerl@loski-potok.si

 

9. OBVEŠČANJE PREDLAGATELJEV O IZBORU:  

 

Udeleženci razpisa bodo po sprejeti odločitvi o razdelitvi sredstev s sklepom obveščeni najkasneje do 30. aprila 2020.  

 

10. PRITOŽBE Z ZAHTEVKOM ZA PREVERITEV UTEMELJENOSTI SKLEPA:

 

Zoper sklep bo možna pritožba v 8 dneh od prejema sklepa pri županu občine. V pritožbi mora predlagatelj natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

                             Župan:

                                                                                                                       Ivan Benčina, l.r.

 

 

Všečkaj objavo