Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
10°C
8°C
JUTRI
6°C
3°C
Avtor: Občina Loški Potok,

Razpis prostega delovnega mesta: Svetovalec za splošne zadeve

Datum objave: 26. 03. 2020
Številka razpisa: 10-0002/2020

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF), OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas

 

SVETOVALEC (m/ž) za splošne zadeve občinski upravi Občine Loški Potok

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na to delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - družbene vede, podrobneje neopredeljeno;
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnji nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, če ima kandidat visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja), specializacijo oz. magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Pri izbirnem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - u.p.b. in nasl.) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Naloge delovnega mesta svetovalca za splošne zadeve so naslednje:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in zahtevnejših gradiv;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
 • vodenje evidenc in priprava gradiv in zapisnikov za občinski svet in njegova delovna telesa;
 • vodenje kadrovskih zadev;
 • vodenje glavne pisarne;
 • vodenje blagajniškega poslovanja;
 • vodenje evidenc in priprava poročil po zakonu o javnem naročanju;
 • pripravljanje, urejanje in izdajanje občinskega glasila;
 • sprejem strank, telefonskih pogovorov;
 • evidentiranje prejete in poslane pošte
 • vodenje evidenc ter urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva;
 • organizacija raznih občinskih prireditev;
 • vzdrževanje občinske spletne strani;
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po navodilih župana in direktorja občinske uprave.

Pri izboru bodo imeli prednost kandidati s:

 • poznavanjem programa za pisarniško poslovanje (EPP);
 • poznavanjem kadrovskega področja in delovnopravne zakonodaje;
 • z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

Prijava mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela z datumom sklenitve in datumom prekinitve delovnega razmerja oziroma datumom začetka in datumom prenehanja opravljanja dela pri posameznem delodajalcu, opis del in nalog ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta – zahtevana stopnja izobrazbe);
 3. pisno izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prijavo je obvezno oddati na priloženem obrazcu.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije in razgovora s kandidati ter s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja, v kolikor bo to potrebno.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter šestmesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – Svetovalec za splošne zadeve«, v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Loški Potok in na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na naslov: Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko je Občina Loški Potok prejela prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@loski-potok.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Loški Potok, Občina Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

 

Dodatne informacije dobite na telefonski številki (01) 8350-104 (Ivan Benčina), vsak delovni dan med 10.00 in 11.00 uro.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

OBRAZEC-vloga za zaposlitev svetovalec 2020

 

 

Všečkaj objavo