Logo MojaObčina.si

Loški Potok

DANES
0°C
-7°C
JUTRI
0°C
-4°C
1621

Odločba Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala odločbo imetnikom živali, ki redijo govedo, drobnico, prostoživeče prežvekovalce v oborah (dovzetne živali) in se nahajajo na območju upravnih enot Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana in Ribnica odločbo, s katero se odrejajo naslednji ukrepi:

1. Premiki vseh dovzetnih živali znotraj istega območja z omejitvami, ki zajema delotno ozemlje Republike Slovenije, se dovolijo pod pogojem, da živali na dan premika ne kažejo kliničnih znakov bolezni.

2. Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:

 

a/ Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za takojšen zakol se dovolijo pod pogoji:

-         da na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živaii v zakol ni bilo potrjenih primerov bolezni modrikastega jezika. Zakol se opravi v roku 24 ur od prispetja v klavnico.

-         da je gospodarstvo izvora pod veterinarskim nadzorom. Pod veterinarskim nadzorom so vsa kmetijska gospodarstva, ki so registrirana in imajo določenega koncesionarja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali.

-         da je v primeru pošiljk živali za zakol v drugi državi članici, trgovec (imetnik) živali, pošiljko najavil vsaj 48 ur pred nameravano odpremo na pristojni OU UVHVVR.

b/ Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami za proizvodnjo in pleme se dovolijo pod pogoji

-         da so živali tretirane proti vektorjem

-         da so bile živali 60 dni pred odpremo v „obratu z zaščito pred vektorji”, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II Uredbe (EK) št. 1266/2007; ali

da ima država v skladu z določili Priloge V Uredbe /EK) št. 1266/2007 določeno obdobje, v katerem ni aktivnosti vektorjev in so v tem času na živalih, ki se nahajajo na območju, na katerem v tem obdobju ni bilo ugotovljene bolezni, opravljeni predpisani testi z negativnimi rezultati (točki 3 in 4 Priloge III, delaA); ali

                               + da so bile živali cepljene vsaj 60 dni pred odpremo, ali

                               + vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca agotavlja nastanek

                                  imunosti in so bili na živalih opravljeni predpisani testi; ali

                               + so bile živali ponovno cepljene; ali

      - so živali naravno imune, kar se dokazuje s predpisanimi testi.

 

3. Vsak tranzit dovzetnih živali z območja z omejitvami se lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga na kraju natovarjanja z odobrenim insekticidom/repelentom dodatno tretira organizacija, pooblaščena za izvajanje DDD.

 

4. Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali se vrši v skladu s 1. odstavkom 8. člena Uredbe (ES) 1266/2007 v povezavi z B delom  Priloge III.

 

5. Ukrepi začnejo veljati z dnem izdaje odločbe in se izvajajo stalno do preklica.

 

6. Stroški v postopku niso bili zaznamovani.

 

7. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov.

 

 

Obrazložitev:

 

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin OU Ljubljana, je dne 26.08.2016 prejela od Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) Zapisnik sestanka DSNB v zvezi z drugim pojavom boleznijo modrikastega jezika (BT) v Sloveniji z dne 26. 8. 2016, št. U3440- 63/2016/60,  s sprejetimi sklepi v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranja bolezni modrikastega jezika (BT).

Na podlagi pozitivnih preiskav na prisotnost virusa BT, ki jih je opravil Nacionalni veterinarski inštitut VF (poročilo o opravljenih preiskavah VF-16/26084) je bilo celotno ozemlje Republike Slovenije razglašeno za območje z omejitvami, kot je to določeno z Uredbo  komisije (ES) št. 1266/2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika.

 Ukrepi izrečeni v 1. do 4. točki izreka te odločbe so v skladu s Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Ur.l.RS, št. 73/2012), določili Uredbe komisije (ES) št. 1266/2007 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika, sklepi DSNB številka U3440-65/2015/78 z dne 4. 12. 2015, v povezavi z 20. členom Zakona o veterinarskih merilih skladnosti - v nadaljevanju ZVMS (Ur.l. RS, št. 93/2005, 90/2012-ZdZPVHWR, 23/2013-ZZZiv-C in 40/2014-ZIN-B), ki pravi, da ko se ugotovi bolezen in za čas trajanja nevarnosti, uradni veterinar glede na bolezen odredi predpisane ukrepe.

Seznam klavnic v drugih državah članicah, določenih za zakol živali iz področja z omejitvami, navedenih v 1.točki izreka odločbe, pridobi UVHVVR in objavi na spletni strani UVHVVR.

Zgoraj navedena uredba opredeljuje »tranzit« kot premik živali: z območja z omejitvami ali preko njega: z območja z omejitvami prek območja brez omejitev nazaj na isto območje z omejitvami ali z območja z omejitvami prek območja brez omejitev na drugo območje z omejitvami. Pogoji za izvajanje tranzita so določeni v 3. točki izreka te odločbe.

Ker gre za zadevo, ki se nanaša na večje število oseb - rejcev dovzetnih živali znotraj območja z omejitvami, se v skladu s 94. členom ZUP Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) odločba izreka z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki jo je izdal.

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov na podlagi 2. odstavka 92. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS) (Ur.l. RS, št. 93/2005, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C in 40/2014-ZIN-B)

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. čl. Zakona o upravnih taksah, takse prosta (Ur.l. RS, št. 106/10, 106/10, 85/15).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 (osem) dni od dneva vročitve na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Morebitno pritožbo mora stranka vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal - UVHVVR, OU Ljubljana, Dunajska 22, 1000 Ljubljana… ali z varnim elektronskim podpisom, na naslov: OU-ljubljana.uvhvvr@gov.si. Pritožbi je potrebno v skladu z določili tarifne št. 2 ZUT-a (Ur.l. RS, št. 106/10, 14/15, 84/15), priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 18,12 EUR. Upravno takso v navedeni višini je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01100-1000315637, model 11, sklic 23370-7111002-U93-52.

Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.

 

                                                                                  

                                                                                      Smiljana Verbič, dr.vet.med.

 

                                                                       direktorica območnega urada Ljubljana

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!