Logo MojaObčina.si

Litija

JUTRI
33°C
18°C
PON.
32°C
19°C
Avtor: Občina Litija,

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2017

Datum objave: 14. 03. 2017
Številka razpisa: 430-13/2017-2
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z drugo in deseto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 11. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017 (Uradni list RS, št. 9/17), objavlja naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2017 1. NAZIV IN SEDEŽ UPORABNIKA, KI DODELJUJE SREDSTVA Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija 2. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA V proračunu Občine Litija za leto 2017 so za namen predmetnega javnega razpisa v okviru proračunske postavke "1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva" zagotovljena sredstva v višini 11.000 EUR. Ne glede na navedeno si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa. 3. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2017, pri čemer morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2017 za dejavnosti društva, izvedene v letu 2017. Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva v občini Litija, ki so lahko upravičeni le do sredstev za svoje aktivnosti, izvedene v letu 2017. Upravičeni so naslednji stroški: - stroški strokovnega izobraževanja, - stroški promocijske dejavnosti, - stroški organiziranja, izvedbe ali sodelovanja na prireditvah ali tekmovanjih. Občina Litija bo posamezne stroške sofinancirala do 100 % njihove vrednosti, lahko pa glede na višino razpoložljivih proračunskih sredstev tudi manj. 4. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev: - sedež na območju občine Litija, - sedež izven občine Litija, če ima več kot polovica registriranih članov društva stalno prebivališče na območju občine Litija, - sedež izven občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Litija in se izvaja v interesu Občine Litija, Na javni razpis se nadalje lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati oba naslednja pogoja: - imajo registrirano dejavnost na področju kmetijstva, kar je razvidno iz fotokopije temeljnega akta društva oz. združenja, - so v primeru, da so bila pogodbena stranka Občine Litija v obdobju 2012-2016, izpolnila vse svoje obveznosti do Občine Litija iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje društev s področja kmetijstva. V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se ne točkuje. V tem primeru se prijava izloči in se je ne ocenjuje po merilih. 5. MERILA Merila, s pomočjo katerih se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev, so: TOČKE Število članov s stalnim prebivališčem iz občine Litija največ: 25 < 50 % vseh članov 0 50-60 % vseh članov 5 60-70 % vseh članov 10 70-80 % vseh članov 15 80-90 % vseh članov 20 90-100 % vseh članov 25 Obseg in izvedbena raven na razpis prijavljenih dejavnosti največ: 75 organizacija predavanja za člane društva 5 organizacija strokovnega predavanja za občane 8 organizacija samostojne prireditve, dogodka, razstave ipd. 17 izvajanje aktivnosti za promoviranje ekološkega kmetovanja 8 sodelovanje organizacije ali društva na prireditvi na območju občine 8 sodelovanje na prireditvi ali dogodku, katerega organizator je Občina Litija (npr. podeželje v prazničnem mestu ipd.) 15 organizacija strokovne ekskurzije 4 organizacija tekmovanja ali udeležba na tekmovanju 5 izdaja publikacije 5 Skupaj največ 100 Točkovnik za dodelitev sredstev: Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih oz. razpoložljivih sredstev deli s seštevkom vseh točk, dodeljenih prijavljenim društvom, ki so pri ocenjevanju dosegli vsaj 60 točk. Sofinancirajo se dejavnosti društev, ki zberejo več kot 60 točk, in sicer po naslednji formuli: Znesek sofinanciranja posameznega upravičenca = vrednost točke * število doseženih točk s strani tega upravičenca 6. POTREBNA DOKUMENTACIJA Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in - če prijavitelj posluje z žigom – tudi žigosani. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija: - fotokopija temeljnega akta, - dokazilo o registraciji društva, - seznam vseh članov društva in seznam članov društva s stalnim prebivališčem v občini Litija, - finančno poročilo in poročilo o delu društva za preteklo leto, - letni program dela za leto 2017, ki mora biti finančno ovrednoten. 7. DATUM ODPIRANJA VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV Odpiranje vlog bo potekalo dne 19.04.2017 in ne bo javno. 8. NAČIN OBRAVNAVE VLOG Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle. Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter nato še strokovni pregled ter ocena vlog prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje. Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani župana izdan sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od prejema sklepa. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. Če se društvo oz. združenje v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. 9. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA DODELITEV SREDSTEV Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na Občini Litija, soba 44 (II. nadstropje), ali pa jo pošljejo po pošti. Prijave morajo biti predložene najkasneje 14.04.2017 do 12. ure ali oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja, na sprednji strani pa z označbo "NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA V LETU 2017". Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili javnega razpisa. 10. ROK O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog. 11. RAZPISNA DOKUMENTACIJA Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si. Kontaktna oseba je Peter Repovš. 12. OSTALE DOLOČBE V primeru naknadne ugotovitve, da društvo oz. združenje ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa, lahko Občina Litija zavrne njegovo prijavo.

Všečkaj objavo