Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
4°C
JUTRI
12°C
2°C

1. javna dražba v letu 2017 za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija

Datum objave: 04. 05. 2017
Številka razpisa: 478-20/2017-1
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Litija za leto 2017 objavlja 1. JAVNO DRAŽBO v letu 2017 za prodajo nepremičnega premoženja Občine Litija 1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, telefon 01/896 – 34-20, faks 01/896 – 34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si. 2. Opis predmeta prodaje je: a) Stanovanje v mestu Litija z ID oznako 1838-186-106, ki se nahaja na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, v izmeri 48,90 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju navedene stavbe. Stanovanje je prazno in bremen prosto. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica (stanovanje spada v energetski razred G). Stanovanje ima južno lego. 3. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin-stanovanja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) iz 2. točke besedila te javne dražbe, izklicna cena znaša 46.000,00 EUR brez vključenega 2% davka na promet nepremičnin, dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje 2% davka na promet nepremičnin, ki se prišteje k prodajni ceni in ga plača kupec oz. ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine: Kupnino za nepremičnino pod a) iz 2. točke besedila te javne dražbe poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec lastninske pravice na nepremičnini ne pridobi pred plačilom celotne kupnine in stroškov, povezanih s pravnim poslom. 6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila dne 23.5.2017 v veliki sejni sobi Občine Litija – 3. nadstropje, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z začetkom ob 14. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Občine Litija najkasneje 23.5.2017 do 12. ure (prejemna teorija). 7. Višina varščine: Interesenti so dolžni najkasneje do 23.5.2017 do 11. ure vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Litija, št. 01260-0100002491, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino pod a) «. Najugodnejšemu dražitelju bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe, in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe: Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom premoženja lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Litija na tel. št. 01/8963-462 – Ivan Matijević ali na e–naslovu: ivan.matijevic@litija.si. 9. Opozorilo: Župan Občine Litija lahko postopek prodaje nepremičnine, ki je predmet te javne dražbe, ustavi vse do trenutka sklenitve pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne z dokazili izkazane stroške za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki premoženja ter ki se pravočasno prijavijo, tako da: - plačajo varščino in predložijo dokazilo o plačilu, - predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES) - za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta - za fizične osebe (fotokopija osebnega dokumenta za fizične osebe mora biti overjena pri upravni enoti ali pri notarju), - predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja za pravne osebe in s.p., - predložijo davčno številko za fizične osebe (davčna številka mora biti predložena v originalu ali kot kopija, vendar overjena pri upravni enoti ali pri notarju) ali identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, - predložijo pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, - predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili vseh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. Organizator si pridržuje pravico, da šteje prijavo, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, za pravilno in popolno, v primeru da bo lahko potrebne podatke, ki bi jih interesenti sicer morali izkazati s predložitvijo zahtevanih prilog, preveril in pridobil v uradnih evidencah ali v primeru, ko bo presodil, da je dokazilo kljub temu, da ni predloženo v originalu oziroma ni overjeno s strani notarja/upravne enote, istovetno in zadostuje za izvedbo postopka te javne dražbe. 11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: - dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana, - draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 23.5. 2017 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil dokazila, navedena pod 10. točko, - pooblaščenec dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo, - dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, - na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, - če je dražitelj samo eden, se šteje, da sprejema izklicno ceno in je premoženje prodano za izklicno ceno, - če sta dva ali več dražiteljev, ki ne dražijo izklicne cene, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, - dražitelj, ki ni dvignil cene, ne more ponuditi cene, ki jo je ponudil že drug dražitelj, temveč je dolžan v primeru, da želi z dražbo nadaljevati, ponuditi višjo ceno, - če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila, navedena pod 10. točko, odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine, - izklicna cena prodajane nepremičnine oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe, - ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe), - javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) kakor tudi DDV / 2% davek na promet nepremičnin plača kupec. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Litija podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Litija zadrži njegovo varščino.

Všečkaj objavo