Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
10°C
7°C
TOR.
15°C
6°C
Avtor: Občina Kidričevo,

R A Z P I S ZA IZVAJANJE IN  SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC V LETU 2021

Datum objave: 25. 03. 2021
Številka razpisa:


Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo

R A Z P I S

ZA IZVAJANJE IN  SOFINANCIRANJE PROGRAMOV

AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC

V LETU 2021

1.      PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje programov  organizacije aktivnega preživljanja prostega časa v  času počitnic za šoloobvezne otroke v letu 2021.

2.      VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV

V proračunu občine Kidričevo za leto 2021 je za sofinanciranje programov predvidenih 1.000,00 evrov.

3.      POGOJI  SOFINANCIRANJA

Pravico do prijave imajo organizatorji, ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          organizator mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,

-          program se mora izvajati najmanj pet dni neprekinjeno, lahko se ponovi,

-          organizator mora navesti populacijo, za katero se program izvaja, ter predvideno število otrok,

-          izdelana mora biti finančna konstrukcija,

-          organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov,

-          organizator mora podpisati izjavo, da se program ne financira iz drugih virov (MŠŠ, Športne unije, donatorskih sredstev občine itd.),

-          program se mora izvajati v času letnih počitnic (junij–avgust 2021).

4.      IZVAJANJE PROGRAMA

Občina Kidričevo bo sofinancirala programe aktivnega preživljanja prostega časa, ki se bodo izvajali v obliki tabora na območju občine Kidričevo v učilnici v naravi ali izven občine Kidričevo in bodo trajali neprekinjeno najmanj pet dni, 24 ur na dan.

Med programe aktivnega preživljanja prostega časa ne spadajo programi intenzivnih vaj oziroma programov vadbe.

Občina bo sofinancirala stroške materiala, prevoza za izvedbo tabora izven občine Kiričevo ali stroške prehrane za izvedbo tabora na območju Občine Kidričevo in druge upravičene stroške. Med upravičene stroške ne spada nakup opreme.

5.      MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV

Pri vrednotenju programov bo odbor upošteval naslednje kriterije:

a. Kakovost, inovativnost, ustvarjalnost                                                      20 točk

b. Reference (izvajalec je že sodeloval na podobnih razpisih)                     15 točk

c. Število uporabnikov – udeleženih otrok                                                   20 točk

d. Strokovna raven                                                                                        10 točk

e. Kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa                              15 točk

f. Stroškovna učinkovitost                                                                           10 točk

a.kakovost, inovativnost, ustvarjalnost – merila

- jasno opredeljeni cilja programa                                                                 5 točk

- različne vsebine programa                                                                       od 5 do 10 točk

- inovativnost in ustvarjalnost                                                                      5 točk

b.reference – merila

izvajalec je program izvajal že v preteklem letu                                           15 točk

c. število uporabnikov – udeleženih otrok – merila

- od 0 do 10                                                                                                  0 točk

- od 11 do 20 otrok                                                                                      5 točk

- od 21 do 30 otrok                                                                                      10 točk

- od 31 do 45 otrok                                                                                      15 točk

- nad 45 otrok                                                                                               20 točk

d. strokovna raven – merila

- strokovna usposobljenost spremljevalcev za delo z otroki                         3 točke

- tehnična reven programa                                                                            2 točki

- organizacijska in finančna zahtevnost programa                                        5 točk

e. kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa – merila

- prvo leto                                                                                                     1 točka

- drugo leto                                                                                                   5 točk

- do pet let                                                                                                    10 točk

- nad pet let                                                                                                  15 točk

f. stroškovna učinkovitost – merila

- jasno in realno opredeljena finančna konstrukcija

(jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost)                                       10 točk

Občina Kidričevo bo v letu 2021 sofinancirala tri programe, ki bodo dosegle največje število točk.

Program, ki bo zbral največ točk, se sofinancira v višini 50 % razpoložljivih sredstev.

Program, ki bo drugi z zbranimi točkami, v višini 30 % razpoložljivih sredstev.

Program, ki bo tretji z zbranimi točkami, v višini 20 % razpoložljivih sredstev.

Če več programov doseže isto število točk, o izboru odloči žreb.

Če na razpisu sodelujeta ali sta izbrana samo dva izvajalca, se sredstva v višini 20 % razpoložljivih sredstev razdelijo med dva izbrana izvajalca. Če je na razpis prijavljen ali je izbran samo en izvajalec, prejme vse razpisana sredstva.

6.   ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – AKIVNE POČITNICE 2021 – ne odpiraj« in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 25.3.2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarniObčine Kidričevo najkasneje do 30. aprila 2021 do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti3. maja 2021. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2021 sofinancirali. Na podlagi izbranih programov bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja.

Morebitni sklep, za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali   sofinanciranju programov aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

-          OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

8. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog.

Aktivne počitnice se izvajajo v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19, ki bodo veljali na dan izvedbe tabora.

Štev. 410-16/2021-1

Dne  19.3.2021

                                                                                               Anton Leskovar,

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo

Všečkaj objavo