Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
27°C
15°C
JUTRI
26°C
14°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Datum objave: 18. 05. 2022
Številka razpisa:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja na podlagi 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 16. členom Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter v skladu z Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 15/98 in 66/00) in sklepom, št. 3528-3/2022 z dne 17.5.2022

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

 

I. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA:

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

 

II. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN VIŠINA IZHODIŠČNE NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV:

V najem oddajamo poslovni prostor v skupni izmeri cca 101,60 m2, v stavbi št. 851 na naslovu Lovrenc na Dr. polju 8, ki stoji na nepremičnini parc. št. 578/26, k.o. (425) Lovrenc na Dr. polju.

 

Izhodiščna najemnina se določi glede na namembnost prostora in znaša mesečno za:

-          1. skupino:                  2,00 EUR/m2

-          2. skupino:                  4,00 EUR/m2

-          3. skupino:                  6,00 EUR/m2

 

Glede na namembnost se poslovni prostori razvrstijo v naslednje skupine:

1. skupina: umetnosti, kulture, socialnega varstva, političnih strank, humanitarnih organizacij, izobraževanja, otroškega varstva, športa in društev;

2. skupina: vse dejavnosti, ki niso zajete v prvi in tretji skupini;

3. skupina: dejavnost gostinstva, bančništva, zavarovalništva, iger na srečo, inženiringa, zdravstva, policije, državne uprave, trgovine in obrtništva.

 

Najemnik je oproščen plačila DDV.

 

III. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Pisna ponudba mora vsebovati:

 • podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oz. ime pravne osebe, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko oz. ID za DDV, kontaktno osebo, elektronski naslov kontaktne osebe, telefonsko številko,
 • kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
 • izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni,
 • izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oz. izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni,
 • opis dejavnosti, ki bo potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika;
 • pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi,
 • potrdilo o plačani varščini, ki znaša tri mesečne najemnine – za resnost ponudbe na TRR Občine Kidričevo, št. SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica,
 • pisno izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine,
 • pisno izjavo, da se s pogoji javnega zbiranja ponudb strinjajo,
 • pisno izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

 

Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjen po sodnem tolmaču.

 

IV. POGOJI NAJEMA

 • Poslovni prostori se oddajo v najem za določen čas pet let, z možnostjo podaljšanja.
 • Poslovni prostori se oddajajo po načelu videno – najeto.
 • Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj.
 • Najemnik je zraven, v prejšnji alinei navedenih stroškov, dolžan plačevati druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
 • Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
 • Najemnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva, navedenega na računu.

 

Ponudniki morajo imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja poslovnega prostora v lasti Občine Kidričevo in poravnano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

 

V. ROK ZA ODDAJO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE PONUDBE:

Rok za oddajo ponudb je do vključno 8.6.2022 do vključno 10.00 ure.

Ponudbe z dokazili prinesejo ponudniki OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ali jih pošljejo PRIPOROČENO pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v sprejemno pisarno naročnika do datuma in ure določenega za oddajo ponudb.

 

Ponudbe morajo imeti obvezno oznako na ovojnici »Javna ponudba za najem poslovnega prostora  - ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

 

VI. POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Če je med prejetimi ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, več najugodnejših ponudb, lahko komisija pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe.

 

Občina Kidričevo lahko kadarkoli, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in vplačane varščine varščina vrne.

 

VII. POSTOPEK  IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Javno odpiranje ponudb bo 8.6.2022, ob 12.00 uri v prostorih občinske uprave Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. 


Predstavniki ponudnika se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

 

Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija, v sestavi:

-          Damjan Napast, dir. občinske uprave – predsednica

-          Mojca Meško, višja svetovalka – članica

-          Tina Kodela, višja svetovalka – članica.

 

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani ponudniki obveščeni.

 

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem v smislu, kot ga določa 51/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-          fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-          pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-          drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezana s članom komisije ali cenilcem, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku, po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

 

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo prispele po preteku roku za oddajo ponudb ali bodo v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale, kakor tudi ne ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina.

 

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

 

Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo najemodajalcu ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem, vendar najmanj v višini ponudbene oz. izklicne cene.

 

Neuspelim ponudnikom se varščina brez obresti vrne v roku 30 dni po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika za oddajo poslovnega prostora v najem na transakcijski račun, naveden v prijavi. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina brezobrestno všteje v najemnino. Javno zbiranje ponudb je uspešno tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik.

 

VIII. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA

Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko najemodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je najemnik odstopil od pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino ter velja, da je najemnik odstopil od pogodbe.

IX. DODATNA POJASNILA

Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Kidričevo g. Damjana NAPASTA, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidricevo.si. 

 

 

Številka: 3528-3/2022

Datum: 18.5.2022

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo