Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
3°C
-1°C
JUTRI
5°C
-3°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Razpis za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenim za zaščito in reševanje

Datum objave: 26. 10. 2020
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), objavljamo

 

 

R A Z P I S

za sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev

namenjenim za zaščito in reševanje

 

 

 

  1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje ogrevanja prostorov prostovoljnih gasilskih društev namenjenih za zaščito in reševaje.

 

  1. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV 

 

V proračunu občine Kidričevo za leto 2020 je za sofinanciranje ogrevanja prostorov namenjenih za zaščito in reševanje predvidenih 2.000,00 evrov. 

 

  1. POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do prijave imajo prostovoljna gasilska društva (v nadaljevanju: prosilec), ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Prosilec mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje,
  • Prosilec za ta namen ni pridobil javnih sredstev iz drugega naslova, oziroma, društvo nima stroškov za ogrevanje teh prostorov,
  • Prostor za katerega se prijavlja na ta razpis je namenjen smo za zaščito in reševanje 

 

  1. MERILA ZA VREDNOTENJE 

 

Višina sredstev, ki jih prejme posamezni prosilec bo odvisna od površine prostora, ki je namenjena za zaščito in reševanje in stroškov ogrevanja teh prostorov v preteklem letu, ugotovljene na podlagi predloženih računov. 

 

Med prostore, za katere se  namenjajo sredstva za ogrevanje po tem razpisu ne spadajo klubski prostori, dvorane in drugi prostori, ki neposredno niso namenjeni za zaščito in reševanje. 

 

5.   ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Prosilci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. 

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo. 

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – ogrevanje prostorov zaščite in reševanje 2020 – ne odpiraj« in naslov prosilca, ki kandidira na razpisu. 

 

Razpisno dokumentacijo prosilci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 27.10.2020 do poteka roka za prijavo na javni razpis. 

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 10. novembra 2020 do 14. ure. 

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan, 12. novembra 2020. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. 

 

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene. 

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

 

  • OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

 

7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Prosilci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od datuma odpiranja vlog. 

 

 

 

Štev. 410-97/2020-1

Dne  26.10.2020

                                                                                               Anton Leskovar, 

 

                                                                                               župan

                                                                                               Občine Kidričevo 

Všečkaj objavo