Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
3°C
JUTRI
6°C
-1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2022

Datum objave: 21. 06. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016 in 57/2017) in Letnega programa športa v občini Kidričevo za leto 2022 (objavljen na spletni strani občine Kidričevo), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo, objavlja

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  ŠPORTNIH PRIREDITEV

V OBČINI KIRIČEVO

V LETU 2022

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo v letu 2022.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso športne prireditve, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

 

2. IZVAJALCI  ŠPORTNIH PRIREDITEV

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo kandidirajo naslednji izvajalci:

       športna društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo,

       zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

       zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju Občine Kidričevo.

 

3. POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

 

Izvajalci športnih prireditev morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:

       so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,

       imajo za prijavljene dejavnosti:

o       zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,

o       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

o       izvajajo športne prireditve na območju Občine Kidričevo,

o       v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

 

 

 

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

 

Za sofinanciranje športnih prireditev v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2022 nameni 1.500,00 EUR.

 

Športne prireditve, ki bodo izbrane na javnem razpisu, se bodo vrednotile po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št.  57/2017).

 

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2022.

 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Prijave morajo biti izpolnjene natančno.

 

Izvajalec, ki bo prijavil športne prireditve, za katere ne bo imel sklenjene najemne pogodbe za športni objekt, razen, če uporabljajo lastni prostor, se  vloga za tako prireditev zavrne.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PRIREDITEV 2022 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 4. novembra 2022 do 12. ure.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija  7. novembra 2022. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 21. junija 2022 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku za dopolnitev ne bo dopolnil, se zavržejo.

 

Na podlagi poročila komisije občinska uprava izda sklep o sofinanciranju programov.

 

Sklep bo izdan najpozneje v enem mesecu od datuma odpiranja vlog.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju športnih prireditev izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

 

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

 

7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega meseca od odpiranja vlog.

 

 

 

Štev.: 671-11/2021-16

Datum: 20.6.2022

 

 

                         Anton Leskovar

                         župan Občine Kidričevo

 

 

Všečkaj objavo