Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
3°C
-1°C
JUTRI
5°C
-3°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2020

Datum objave: 09. 10. 2020
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2020,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja 

 

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2020

 

1.            Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

                                      

2.            Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.                                 

 

3.            Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine.

 

4.            Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji:

 • da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo;
 • da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer: 

SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij; 

 • da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije; 
 • da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino;
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
 • da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15). 

             

Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo:

 

 • javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).            

 

                Merila in kriteriji za izbor:

Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno:

 

 1. Ciljne skupine uporabnikov centra
 • center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja           20 točk
 • center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja                          10 točk

 

 1. Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
 • povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri                                                                   5 točk
 • povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur                                                                    10 točk
 • povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur                                                                              20 točk

 

 1. Metode dela
 • večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela                        10 točk
 • delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev  - prostovoljcev                                                                            10 točk
 • timsko delo                                                                                                                             10 točk
 • redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti                                                                  10 točk

 

 1. Dejavnosti v centru
 • izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja,   psihosocialne in kreativne  delavnice, pomoč učencem in inštrukcije,   računalništvo, ročna dela, ….)                                                                                                     10 točk
 • rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk
 • razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….)                                                      5 točk
 • INFO točka za vse generacije                                                                           20 točk

 

 1. Prostovoljstvo
 • v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev                                       5 točk
 • v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev                                    10 točk
 • v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev                     20 točk

 

5.            Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine.

 

6.            Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku  v mesecu oktobru 2020. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2020.

 

7.            Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 14.10.2020 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali poslane po pošti na naslov: 

 

Občina Kidričevo 

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

 

s pripisom »NE ODPIRAJ-Javni razpis – Centri za družine - 2020«.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav  oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

            Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.

 

8.            Odpiranje ponudb bo v  četrtek, 14510.2020 v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri. 

 

9.            O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma  v 

                 roku 3 dni od oddaje popolne ponudbe.

 

10.         Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si;

 

11.         Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju;

 

12.         Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

 

Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21.

 

 

Datum: 1.10.2020

Številka: 122-12/2020

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo