Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
26°C
17°C
NED.
28°C
17°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2019

Datum objave: 21. 08. 2019
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2019,Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja

 

 

Javni razpis za sofinanciranje vsebin Centrov za družine v letu 2019

 

1.         Naročnik javnega razpisa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

                                      

2.         Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.                                 

 

3.         Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za sofinanciranje vsebin Centrov za družine.

 

4.         Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci oz. prijavitelji:

-      da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Kidričevo in da program aktivno vključuje občane Občine Kidričevo;

-      da so registrirani za dejavnosti socialnega varstva, in sicer:

SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij;

-      da so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in je delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije;

-      da imajo sklep Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o sofinanciranju vsebin Centrov za družino;

-      da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;

-      da imajo izvajalci vsebin, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15). 

            

Pravico do sofinanciranja vsebin Centrov za družine imajo:

 

-          javni zavodi, društva in ustanove, ki imajo status društva, zavoda, invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1).            

 

            Merila in kriteriji za izbor:

Izbrane vsebine bodo sofinancirane, glede na spodaj navedeno:

 

a)      Ciljne skupine uporabnikov centra

-          center vključuje vse generacije iz lokalnega in regijskega okolja           20 točk

-          center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja                       10 točk

 

b)      Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri                                             5 točk

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur                                              10 točk

-          povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur                                                           20 točk

 

c)      Metode dela

-          večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela                       10 točk

-          delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev  - prostovoljcev                                                             10 točk

-          timsko delo                                                                                             10 točk

-          redno izvajanje intervizije oz. supervizije za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti                                                    10 točk

 

d)     Dejavnosti v centru

-          izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko delo, predavanja, debatna srečanja,   psihosocialne in kreativne  delavnice, pomoč učencem in inštrukcije,   računalništvo, ročna dela, ….)                                                      10 točk

-          rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in pohodi, športne igre,….) 5 točk

-          razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah v občini, povezovanje,….)                                       5 točk

-          INFO točka za vse generacije                                                                20 točk

 

e)      Prostovoljstvo

-          v dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev                                   5 točk

-          v dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev                                 10 točk

-          v dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev                     20 točk

 

5.         Okvirna višina sredstev za izvajanje programov in dejavnosti: 13.500,00 EUR - postavka 109201 Centri za družine.

 

6.         Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca septembra 2019. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31.12.2019.

 

7.         Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 02.09.2019. v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali poslane po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

 

s pripisom »Ponudba - NE ODPIRAJ« in z oznako »Javni razpis – Centri za družine - 2019«.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav  oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

            Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov prijavitelja.

 

8.         Odpiranje ponudb bo v torek, 03.09.2019 v sejni sobi Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ob 12. uri. 

 

9.         O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma  v

             roku 5 dni od oddaje popolne ponudbe.

 

10.       Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignete v ponedeljek med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 15.00 uro, v sredo med 8.00 in 10.00 ter 10.30 in 17.00 uro in v petek med 8.00 in 13.00 uro, v sprejemni pisarni ali na spletni strani www.kidricevo.si;

 

11.       Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju;

 

12.       Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

 

Podrobne informacije dobite na Občini Kidričevo pri mag. Mojci MEŠKO,tel. 02 799 06 21.

 

 

Datum: 20.08.2019

Številka: 410-106/2018

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občine Kidričevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                         

 

Všečkaj objavo