Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
3°C
JUTRI
6°C
-1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje  nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo in dodatkov za zatiranje hlevske muhe v občini Kidričevo  v letu 2022

Datum objave: 13. 07. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 –ZSPDSLS-1 in 30/18), Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016, 16/2018) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2021  (Uradno glasilo slovenskih občin, 68//2020,33/2022) Občina Kidričevo  objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje  nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju

občine Kidričevo in dodatkov za zatiranje hlevske muhe v občini Kidričevo  v letu 2022

 

I.             PREDMET RAZPISA

Občina Kidričevo  objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Kidričevo.

Gnojevka so iztrebki domačih živali, kot sta blato in seč, brez ali z manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode.

 

II.           SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 

1.    Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke  in nakupa sredstev za zatiranje hlevske muhe.

·         Sredstva v višini 15.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu za leto 2022 na proračunski postavki 042503 NAKUPI DODATKOV V KMETIJSTVU.

·         Višina sofinanciranja je do 50 % stroškov nakupa, brez DDV. Nakup mora biti izveden v letu 2022 v času od 1.01.2022 do 28.10.2022.

 

 

2.    Upravičenci

Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in redijo živali (govedo, prašiči), imajo sedež in lokacijo reje živali na območju občine Kidričevo in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha kmetijskih površin. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.

 

Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.-Sredstev po tem razpisu se ne dodeli za davek na dodano vrednost, v primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV.

 

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2022 odda eno vlogo za dodatke h gnojevki in eno vlogo za dodatke za zatiranje hlevske muhe.

 

III.          VSEBINA VLOGE

 

Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenem obrazcu z zahtevanimi prilogami. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine na naslovu Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št.: 799 06 10 ali po e-pošti: obcina@kidricevo.si. Vlogi mora biti priložena subvencijska vloga za tekoče leto iz katere je razviden stalež živine, račun in dokazilo o plačilu računa.

 

 

IV.          ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

Ne glede na način vložitve morajo vloge prispeti na Občino Kidričevo najkasneje do 28.10.2022.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici. Na sprednji strani ovojnice (spodaj levo) mora biti napisano naslednje besedilo: »Ne odpiraj –Javni razpis–SOFINANCIRANJE DODATKOV «.

Če v okviru razpisnega roka sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, ostaja razpis odprt do porabe sredstev. V tem primeru bo občina sprejemala vloge tudi po razpisnem roku in jih obravnavala po vrstnem redu prejema.

 

V.            POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE SREDSTEV

 

Odpiranje vlog ne bo javno. Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa in da sprejema vse pogoje iz dokumentacije poziva. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.

Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 3 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne.

Komisija bo obravnavala vse popolne vloge in na podlagi pregleda vlog in strokovnega vrednotenja vseh zbranih dokazil pripravila predlog razdelitve sredstev. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Če seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja, preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofinanciranje vsem vlogam sorazmerno zniža.

 Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o sofinanciranju javnega razpisa v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

VI.          NADZOR IN SANKCIJE

Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Kidričevo upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

Številka: 430-8/2022

Datum:  12.07.2022

 

                                                                                    Župan Občine Kidričevo,

                                                               Anton Leskovar

Všečkaj objavo