Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
19°C
7°C
JUTRI
19°C
5°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za sofinanciranje delovanja, programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo v letu 2020

Datum objave: 02. 03. 2020
Številka razpisa: 410-17/2020
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2020 1. PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami: - organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma, - izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..), - izdajanje promocijskega materiala za področje turizma, - ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma, - aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino, - organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma, - spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, - sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo, - izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2020 in sicer: Ocenjevanje podeželskih dobrot, Žegnanje konj v Župečji vasi, Zahvala polju, Cirkovški fašenk, organizacija ostalih vsebin. Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso: -programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo, - programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo. 2. POGOJI SOFINANCIRANJA Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo: - turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo; - druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo; - imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov; - dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost; - imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino; - udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna. 3. VIŠINA SREDSTEV Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin: delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR, - organizacijo prireditve »19. Ocenjevanje podeželskih dobrot« 700,00 EUR, - organizacijo prireditve »23. Žegnanje konjev v Župečji vasi« 900,00 EUR, - organizacijo prireditve »14. Zahvala polju« 2.200,00 EUR, - organizacijo prireditve »28. fašenk v Cirkovcah« 1.200,00 EUR - organizacijo ostalih vsebin v višini od 50,00 do 300,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev. 4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI 1. Merila za delovanje turističnih in podobnih društev Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanje nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk. MERILO TOČKE Predloženo letno poročilo za preteklo leto 0 – 10 točk Finančno poročilo in poročilo predsednika za preteklo leto 0 – 10 točk Poročilo o sodelovanju z drugimi društvi v občini, regiji, državi (obvezno navesti, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali, kako ste zastopali občino in svoje društvo …..) 0 – 10 točk Poročilo o mednarodnem sodelovanju (obvezno navesti, kje v tujini je potekalo mednarodno sodelovanje, kako to sodelovanje poteka, na katerih prireditvah ste sodelovali v tujini, kako ste zastopali občino v tujini…..) 0 – 10 točk Število članov društva s plačano članarino iz občine Kidričevo 1 – 10 članov 3 točke 11 – 20 članov 5 točk 21 – 35 članov 8 točk nad 36 članov 10 točk Izvedba prireditev v občini Kidričevo 0 – 10 točk Društvo dela v javnem interesu 10 točk Pomembnost in dostopnost programov širši javnosti 0 – 10 točk 2. Merila za organizacijo prireditve »19. Ocenjevanje podeželskih dobrot« Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program prireditve Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 2. Reference 10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej. 3. Merila za organizacijo »23. Žegnanje konjev v Župečji vasi« Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program prireditve Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 2. Reference 10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej. 4. Merila za organizacijo »14. Zahvala polju« Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program prireditve Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 2. Reference 10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 90% sofinanciranje in tako naprej. 5. Merila za organizacijo »28. Cirkovški fašenk v Cirkovcah« Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program prireditve Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 2. Reference 10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji večjih prireditev, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo Strošek prehrane 3,00 eur po osebi, Strošek nagrad najboljšim skupinam 300,00 eur, 6. Merila za organizacijo ostalih vsebin Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila: 1. Predlagan program vsebine Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijaviteljem, ki po mnenju odbora je ponudijo najboljši program in sicer 20 točk, drugi najboljši program prejme 18 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 2. Reference 10 točk prejme organizator, ki ima največ izkušenj pri organizaciji vsebine, 8 točk prejme naslednji organizator, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk. 3. Pričakovani delež sofinanciranja s strani Občine Kidričevo Število točk se določi glede na % višine zahtevanega sofinanciranja. 10 točk predstavlja 0% sofinanciranja, 9 točk predstavlja 10% sofinanciranje in tako naprej. 5. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Kidričevo Kopališka ul. 14 2325 KIDRIČEVO Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – sofinanciranje programov turizma 2020 – ne odpiraj« in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu. Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 27. marca 2020 do 13. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 30. oktobra 2020 do 13 ure. Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 1. aprila 2020. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 45 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo občinska uprava izdala sklep o sofinanciranju programov ali sklep o zavrženju vloge za prepozno prispele ali tiste, ,ki niso bile dopolnjene v roku. Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep oziroma obvestilo. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 2. marca 2020 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi. 6. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956. 7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog. Štev.: 410-17/2020-1 Datum: 27.2.2020 Anton Leskovar župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo