Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
21°C
11°C
JUTRI
17°C
9°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Datum objave: 06. 05. 2020
Številka razpisa:

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09-odl. US, 56/11-odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19)), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A in 28/19), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05-popr.), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 79/15 in 91/15),

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,  

 

 

objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 

 

I.  

PREDMET RAZPISA

 

1.1.      

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, (v nadaljevanju: razpisnik), razpisuje oddajo v najem neprofitna najemna stanovanja, ki se nahajajo na območju občine, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem in morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja na območju občine v letu 2020, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma do konca leta 2022.

 

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine;

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika iz predhodne alinee zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.

 

Razpisano stanovanje bo predvidoma namenjeno za oddajo v najem prosilcu, ki je glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščen plačila lastne udeležbe in varščine in se bo uvrstil na listo A.  

Ostala morebiti sproščena stanovanja bodo predvidoma v enakem številu namenjena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine in se bodo uvrščali na listo A in prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, in so zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ter se bodo uvrščali na listo B.                          

Stanovanja so na posameznih lokacijah v Občini Kidričevo. Lastnik stanovanja je Občina Kidričevo. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

 

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni  list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11, 79/15 in 19/15) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe.

 

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

 

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 EUR.

 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobivajo najemodajalci iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje.

 

Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.  

 

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A Površina stanovanja s plačilom varščine – lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.  

 

II.  

RAZPISNI POGOJI

 

2.1.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Kidričevo.  

 

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedene občine;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedeni občini, možnost za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;  

- če prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljevanju: gospodinjstvo) ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali soglasnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja;

- ne glede na državljanstvo RS so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98-odl. US in 14/99-odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09-uradno prečiščeno besedilo), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11-popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10-uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00-odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO);

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.  

 

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2019 ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2019 znašala 1.133,50 EUR;

 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo ali za stanovanja po listi A –(oproščeni plačila lastne udeležbe in  varščine) ali za stanovanja po listi B –(zavezani za plačilo lastne udeležbe in  varščino).

 

 

 

 

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in  varščine – lista B.

 

Velikost gospodinjstva LISTA  A LISTA B

% Meja dohodka % Meja dohodka

1-člansko 90 % do 1.020,15 Od 90% do 200% nad 1.020,15

do 2.267,00

2-člansko 135% do 1.530,20 od 135 do 250%  nad  1.530,20

do 2.833,75

3-člansko 165% do 1.870,30 od 165 do 315% nad 1.870,30

do 3.570,50

4-člansko 195% do 2.210,30 od 195 do 370% nad 2.210,30

do 4.193,95

5-člansko 225% do 2.550,40 od 225 do 425% nad 2.55,40

do 4.817,40

6-člansko 255% do 2.890,40 od 255 do 470% nad  2.890,40

do 5.3527,45

 

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

 

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja:

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

 

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti primernega stanovanja

1-člansko 15.148,80 €

2-člansko 18.515,20 €

3-člansko 23.564,80 €

4-člansko 27.604,48 €

5-člansko 31.980,80 €

6-člansko 35.347,20 €

 

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine.

 

III.

 

KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

 

3.1.

Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine in mladi, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. Skladno z določili  4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: udeležba na prejšnjih razpisih in stalno prebivališče v občini Kidričevo.  

 

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

 

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

             LISTA A LISTA B

1. mlade družine; mladi

- starost družine do 35 let

- starost prosilca do 30 let  

70 točk

50 točk  

70 točk

50 točk

2. družina z večjim številom otrok – najmanj trije otroci 100 točk 100 točk

3. invalidi in družine z invalidnim članom 50 točk 50 točk

4. družina z manjšim številom zaposlenih 50 točk 50 točk

5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let)  

50 točk  

50 točk

6. žrtve nasilja v družini 50 točk 50 točk

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 točk 50 točk

DODATNI POGOJI LISTA A LISTA B

• Izobrazba prosilca:

- višja šola

- visoka strokovna ali univerzitetna

- magisterij ali doktorat  

20 točk

30 točk

50 točk  

20 točk

30 točk

50 točk

• Udeležba na prejšnjih razpisih:

- prijavljen enkrat

- prijavljen dvakrat ali več  

10 točk

20 točk  

10 točk

20 točk

• Stalno prebivališče v občini Kidričevo (v primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo):

- do 10 let

- nad 10 let do 20 let

- nad 20 let  

 

20 točk

30 točk

40 točk  

 

20 točk

30 točk

40 točk

 

 

IV.

 

LASTNA UDELEŽBA IN VARŠČINA

 

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, pri čemer se vrednost določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez vpliva lokacije.

 

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno pogodbo.

 

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

 

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.      

 

V.

RAZPISNI POSTOPEK

 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem prejmejo razpisno dokumentacijo na spletni strani občine Kidričevo www.kidricevo.si ali po predhodnem dogovoru po telefonu, na Občini Kidričevo, Kopališka ulica 14, Kidričevo ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne maske, razkuževanje rok).  

 

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –  ZZelP-J in 32/16), kar znaša 22,66 EUR. Upravno takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: SI56 0124 5445 0309 181, sklic na št. SI11 75442-7111002 - Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

 

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo z ustreznimi dokazili (pravnomočno odločbo Centra za socialno delo).  

 

Rok za oddajo vloge je petek 12.6.2020. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je  bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko. Osebna oddaja vloge je možna v sredo na občinski blagajni ali po predhodnem dogovoru po tel. 799 06 10, ob upoštevanju strogih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19 (vstop posamezno, obvezna uporaba zaščitne mase in razkuževanje rok).  

 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

 

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem prilagam še naslednje listine (obvezna priloga so listine pod točkami: 1, 2, 3, 4 in 5; druge listine priloži prosilec, če na njihovi podlagi uveljavlja dodatne točke). Listine se priložijo, če podatki niso potrjeni na vlogi.  

 

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani dovoljujejo vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov.  

2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2019 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2019;  

3. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje)

4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;  

5. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.  

6. dokazilo o zadnji plačani najemnini;

7. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. člena Pravilnika;

8. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja, brezdomec ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, ne stanovanjskih prostorih; najemna ali podnajemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja;,  

9. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju: dokazilo o kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis stanovanja: leto izgradnje, opis prostorov v uporabi, stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja, Ur. list SRS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o točkovanju stanovanja ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd);

10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

11. kopijo poročnega lista oziroma izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti

12. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se pri točkovanju upošteva kot že rojeni član gospodinjstva);

13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;

15. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);  

16. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;  

17. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami;

18. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);  

19. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);

20. listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center;  

21. izjava o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;  

22. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep);  

23. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse.  

 

 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V tem primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

 

Najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo v skladu s prejšnjim odstavkom potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva od pristojnih državnih organov, podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk podatkov.

 

Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost, pridobijo najemodajalci neprofitnih stanovanj za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva iz dokončnih odločb o odmeri dohodnine, iz

drugih dokončnih odločb davčnega organa in iz davčnih obračunov. Iz navedenih dokumentov lahko najemodajalci neprofitnih stanovanj pridobijo podatke o davčni številki, o vzdrževalnih družinskih članih, o dohodkih davčnih zavezancev, o stroških upoštevanih pri uveljavljanju davčne osnove, o obveznih prispevkih za socialno varnost, podatke o znižanjih in olajšavah, ki se upoštevajo pri obračunu akontacije dohodnine ter od dohodkov iz kmetijstva in od dohodkov iz dejavnosti, če davčni organ s temi podatki razpolaga. Najemodajalci neprofitnih stanovanj v tem odstavku navedene podatke pridobivajo od

davčnega organa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

 

Na zahtevo najemodajalca upravljavci zbirk podatkov brezplačno posredujejo vse podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih za preteklo koledarsko leto pred letom razpisa za prosilca in polnoletne člane gospodinjstva, navedene v vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja.

 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

 

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.

 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.  

 

VI.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

 

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

 

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj.

 

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti, pri katerih predstavlja višina najemnine za primerno stanovanje večji delež v družinskem dohodku.  

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu popolne pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

 

Po rešitvi pritožb se javno objavi seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila za dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih uspeli upravičenec ne izpolnjuje pogojev in meril tega razpisa,  lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

 

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Kidričevo, vsak dan v poslovnem času občinske uprave ali na tel. 02/799 06 13.

 

 

 

Štev. 3523-2/2020-1

Dne   6.5.2020

 

                                                                                   

                                                                                   Anton Leskovar;

 

       župan

       Občine Kidričevo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo