Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
14°C
5°C
PET.
16°C
6°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI  RAZPIS za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2020/2021

Datum objave: 07. 09. 2020
Številka razpisa:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja 

 

 

JAVNI  RAZPIS

za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2020/2021

 

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2020/2021. 

Žepnina za dijake znaša 20 EUR na mesec. 

Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2020 do 30. junija 2021. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

 

2. Pogoji razpisa:

Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki;

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo; 

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik; 

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe; 

- imajo status dijaka; 

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. 

 

Kot aktivni člani društva se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.

Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.

 

3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:

K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- originalno potrdilo o šolanju;

- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;

- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;

- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).

 

 

4. Roki in način prijave na javni razpis:

Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 7. septembra do poteka roka za oddajo vloge. 

 

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 30. septembra 2020, s pripisom: žepnine za dijake 2020/2021.  

 

5. Rok za odločitev o vlogi:

O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 30. oktobra 2020, in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Vsak dijak bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se boste vodili v izdani skupni odločbi. 

 

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba. 

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe. 

 

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene. 

 

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september in oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2020.

Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, dijaki, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10. dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.8.2021.  

 

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank) (02) 799 06 13. 

 

 

 

Štev. 410-91/2020-1

Datum: 4.9.2020

 

 

                                                                                                                                             Anton Leskovar;

 

                                                                                                                                             župan

                                                                                                                                             Občine Kidričevo 

Všečkaj objavo