Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
14°C
JUTRI
23°C
14°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2023

Datum objave: 23. 05. 2023
Številka razpisa: 410-62/2023

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22-ZZNŠPP in 149/22) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/22 in 30/23) objavljamo

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov

v Občini Kidričevo v letu 2023

 

 

1. Naročnik: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo v letu 2023.

 

3. Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo, so registrirana najmanj pet let in nimajo sovjih društvenih prostorov, prostorov v najem ali v uporabi s strani Občine Kidričevo ali imajo svoje prostore na območju občine Kidričevo in jih želijo razširiti.

 

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          investicija se je lahko začela v letu 2023 in mora biti zaključena v letu 2023,

-          prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti investicije,

-          dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,

-          finančna konstrukcija projekta mora biti izdelana tako, da se sredstva sofinanciranja porabijo na podlagi tega javnega razpisa v letu 2023.  

 

5. Merila za sofinanciranje

Občina Kidričevo bo sofinancirala izgradnjo društvenih prostorov prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse, v tem razpisu, določene pogoje. Prijavitelji so dolžni ob prijavi priložiti dve ponudbi ali predračuna za investicijo v objekt. Občina Kidričevo bo pri določitvi višine sofinanciranja investicije upoštevala najugodnejšo ponudbo.

 

6. Okvirna višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov, je 4.300 evrov.

 

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 084003.

 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

 

8. Objava javnega razpisa

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

 

Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani občine www.kidricevo.si.

 

9. Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je do 23.5.2023 do 2.6.2023 do 12. ure.

 

10. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vloga mora biti oddana na naslov:

Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – IZGRADNJA DRUŠTVENIH PROSTOROV 2023« in naslov predlagatelja. Vloge, ki bodo oddane na pošto zadnji dan za oddajo razpisa, bodo prepozne.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni  bila predložena v sprejemni pisarni Občine Kidričevo v predpisanem roku.

 

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.

 

Razpis in obrazci so dosegljivi na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

 

11. Postopek dodelitve sredstev, rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa ter način sofinanciranja

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje izgradnje društvenih prostorov občine Kidričevo v letu 2023 (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Kidričevo.

 

Vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov humanitarnih programov izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

 

Na podlagi predloga komisije, bo občinska uprava izdala posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja posamezne investicije.

 

Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju izgradnje društvenih prostorov v Občini Kidričevo za leto 2023.

 

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 02 799 06 13 pri Zdenki Frank oz. po elektronski pošti: zdenka.frank@kidricevo.si  v času uradnih ur.

 

 

 

Štev.: 410-62/2023-1

Datum: 23.5.2023

                                                                                                                                              Anton Leskovar;

 

                                                                                                                                              župan

                                                                                                                                              Občine Kidričevo

Všečkaj objavo