Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
18°C
11°C
JUTRI
22°C
11°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2022/2023

Datum objave: 09. 09. 2022
Številka razpisa:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21) Občina Kidričevo objavlja

 

 

JAVNI  RAZPIS

za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2022/2023

 

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2022/2023.

Žepnina za dijake znaša 30. EUR na mesec.

Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

 

2. Pogoji razpisa:

Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki;

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;

- imajo status dijaka;

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju Občine Kidričevo.

 

Kot aktivni člani društva, se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih.

Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.

Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost dijakov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Aktivno delovanje na področju prostovoljstva izkazujejo dijaki z navedbo evidentiranega prostovoljskega dela in organizacij v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno.

 

 

3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:

K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- originalno potrdilo o šolanju;

- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;

- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo; ali

- originalno potrdilo o delovanju na področju prostovoljstva na območju občine Kidričevo, ki ga izda organizacija/zavod, kjer dijak deluje na področju prostovoljstva;

- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).

 

4. Roki in način prijave na javni razpis:

Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 9. septembra 2022 do poteka roka za oddajo vloge.

 

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 30. septembra 2022, do 12. ure v sprejemni pisarni občine Kidričevo.

 

5. Rok za odločitev o vlogi:

O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 28. oktobra 2022, in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Vsak dijak bo ob oddaji vloge prejel šifro, s katero se bo vodili v izdani skupni odločbi.

 

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

 

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

 

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september, oktober in november) je predvidena do 21. novembra 2022.

 

Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, dijaki, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10. dalje v tekočem mesecu, vendar najdlje do 30.8.2023.  

 

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank)  (02) 799 06 13.

 

 

Štev. 410-87/2022-1

Datum: 9.9.2022

 

 

                                                                                                                                             Anton Leskovar;

 

                                                                                                                                             župan

                                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo