Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
24°C
15°C
JUTRI
25°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI  RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2021

Datum objave: 25. 03. 2021
Številka razpisa:

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavljamo

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  DELOVANJA, PROGRAMOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI KIDRIČEVO V LETU 2021

1. PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in prireditev na področju turizma v Občini Kidričevo z naslednjimi vsebinami:

-        organizacija in izvajanje prireditev lokalnega in širšega pomena na področju turizma,

-        izvajanje promocijske dejavnosti lokalnega in širšega pomena na področju turizma (sejmi, razstave,..),

-        izdajanje promocijskega materiala za področje turizma,

-        ohranjanje naravne in kulturne dediščine, starih običajev ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma,

-        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,

-        organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja za potrebe turizma,

-        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

-        sofinanciranje redne dejavnosti društev s turističnimi aktivnostmi na območju Občine Kidričevo s sedežem v Občini Kidričevo,

-        izbor organizatorjev in sofinanciranje pomembnejših turističnih prireditev, ki bodo izvedeni v letu 2021 in sicer:, Zahvala polju, izdelava promocijskega materiala za področje turizma, organizacija ostalih vsebin.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso:

-programi in projekti, ki se ne izvajajo na območju Občine Kidričevo,

-        programi društev in organizacij, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk Občine Kidričevo.

2. POGOJI  SOFINANCIRANJA

Pravico do sofinanciranja na podlagi tega razpisa imajo:

-        turistična društva, ki imajo sedež v Občini Kidričevo;

-       druga društva, ki izvajajo programe in prireditve s področja turistične promocije na območju Občine Kidričevo in imajo sedež v občini Kidričevo;

-        imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev programov;

-        dejavnost opravljajo kot prostovoljno in neprofitno dejavnost;

-        imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino;

-        udeležba na prireditvah mora biti za vse obiskovalce brezplačna.

3. VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina sredstev, ki se podeljujejo na podlagi tega razpisa znaša, 7.300,00 EUR. Višina sredstev je namenjena sofinanciranju razpisnih vsebin:

-        delovanje turističnih in podobnih društev 600,00 EUR,

-        organizacijo prireditve »14. Zahvala polju« 2.200,00 EUR,

-        izdelava promocijskega materialna na področju turizma do 1.000 eur

-        organizacijo ostalih vsebin v višini od 100,00 do 400,00 EUR za posamezen projekt. Število sofinanciranih ostalih vsebin je odvisno od višine razpoložljivih sredstev.

4. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN KRITERIJI

1.      Merila za delovanje turističnih in podobnih društev

Financira se dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Kidričevo in pospešujejo razvoj turizma na območju Občine Kidričevo, so registrirana kot turistična oz. se večina njihovega delovanja nanaša na področje turizma. Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi skupnega števila točk.

MERILO         TOČKE

Predloženo poročilo za preteklo leto, iz katerega je razvidna realizacija programa društva

0 točk                             društvo ni izvedlo nobenega programa

5 točk                             društvo je izvedlo 2 programa/prireditve

10 točk                          društvo je izvedlo 4 programe/prireditve

15 točk                          društvo je izvedlo 5 in več programov/prireditev

Izvedba lastnih prireditev na območju občine Kidričevo v letu prijave na ta razpis:

0 točk                             0 prireditev

5 točk                             izvedba 2 prireditev

10 točk                          izvedba 4 prireditev

15 točk                          izvedba 5 in več prireditev

Pomembnost in dostopnost prireditev za širšo javnost:

       3 točke                          prireditev lokalnega pomena

       7 točk                            prireditev širšega pomena

Jasno in realno opredeljena finančna konstrukcija                5 točk

Sodelovanje z drugimi društvi na prireditvah:

0 točk                          ne sodeluje z drugimi društvi

4 točke                       sodeluje z 2 društvoma

6 točk                          sodeluje s 4 društvi

8 točk                          sodeluje s 6 društvi

10 točk                       sodeluje s 7 in več društvi

Vključevanje mladih v turizem                                                       15 točk

Društvo se je udeležilo mednarodne prireditve                     15 točk

(udeležba v tujini)

Število članov društva s plačano članarino:

1 – 10 članov                            3 točke

11 – 20 članov                         5 točk

21 – 35 članov                         10 točk

Nad 35 članov                         25 točk

Predloženo finančno poročilo za preteklo leto,

potrjeno s strani nadzornega odbora društva                          5 točk

Društvo deluje v javnem interesu                                                10 točk

2.      Merila za organizacijo »14. Zahvala polju«

Odbor bo pri izboru organizatorja prireditve upošteval naslednja merila:

1.      Predlagan program prireditve

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

2.      Reference

10 točk prejme organizator, ki je v preteklosti že organiziral prireditev Zahvala polju, 8 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacija podobnih večjih prireditev, 5 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacijo manjših prireditev, 0 točk prejme organizator, ki nima izkušenj z organizacijo prireditev.

UPRAVIČENI STROŠK

-          Stroški oglaševanja

-          Stroški pogostitve nastopajočih (3 – 4 eur/osebi)

-          Stroški promotorja na prireditvi (povzovalec)

-          Stroški ozvočenja na prireditvi

-          Stroški upravnih taks

-          Stroški skupin, ki sodelujejo v kuhanju krompirjevega golaža

-          Stroški otroških skupin »mali šef« in stroški materiala

-          Stroški ansambla do višine največ 1.000 eur

-          Stroški najema prostora (dvorane, šotora, klopi, miz…),

-          Materialni stroški (po oceni odbora)

-          Stroški izdelave in tiska priznanj in nagrad

3.Merila za izdelavo promocijskega materiala za področje turizma:

Izdelava letakov (vendar ne letakov za prireditve), zloženk, ……

UPRAVIČENI STROŠKI

- strošek oblikovanja

- fotografiranje in izdelava fotografij

- tisk

4.      Merila za organizacijo ostalih vsebin

Odbor bo pri izboru organizatorja prireditev upošteval naslednja merila:

1.      Predlagan program prireditve

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja odbora, in sicer tako, da se največ točk dodeli prijavitelju, ki po mnenju odbora ponudijo najboljši program in sicer 10 točk, drugi najboljši program prejme 8 točk, in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk.

2.      Reference

10 točk prejme organizator, ki je v preteklosti že organiziral prireditev z istim naslovom, 8 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacija podobnih prireditev, 5 točk prejme organizator, ki ima izkušnje z organizacijo manjših prireditev, 0 točk prejme organizator, ki nima izkušenj z organizacijo prireditev.

3. namen prireditve

3. točke prejme organizator, ki organizira prireditev lokalnega pomena

7. točk prejme organizator, ki organizira prireditev širšega pomena.

UPRAVIČENI STROŠEK

-          Stroški oglaševanja

-          Stroški pogostitve nastopajočih na prireditvi (3 – 4 eur na osebo)

-          Stroški najema prostora (dvorane, šotora, klopi in miz….)

-          Stroški upravnih taks

-          Stroški materiala za izvedbo prireditve (po oceni odbora)

-          Stroški ozvočenja za prireditev

-          Materialni stroški (po oceni odbora)

-          Do 50 % stroškov za glasbo

5.  ROK IN NAČIN PRIJAVE

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – sofinanciranje programov turizma 2021 – ne odpiraj« in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

Prijave bodo pravočasne, če bodo prispele na sedež občine Kidričevo najkasneje do 3. septembra 2021 do 12. ure, razen za organizacijo ostalih vsebin, ko je razpis odprt do porabe sredstev, oziroma najdlje do 29. oktobra 2021 do 12 ure.

Odpiranje vlog bo opravil odbor za gospodarstvo 7. septembra 2021. Odpiranje prijav za ostale vsebine pa v roku 30 dni od oddajo prijav na javni razpis. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po roku razpisa, se ne bodo odpirale in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.

Na podlagi poročila odbora za gospodarstvo bo  občinska uprava izdala   sklep o sofinanciranju programov ali  sklep o zavrženju vloge za  prepozno prispele ali tiste, ki niso bile dopolnjene v roku.

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o   sofinanciranju letnih programov na področju turizma izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si v času od 25. marca 2021 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Izvajalec izpolni ustrezen obrazec glede na vsebino programa, za vsak posamezni program. Če izvajalec izvaja več programov pod isto vsebino, izpolni enak obrazec večkrat, za vsak posamezni program. Izvajalec ne izpolni obrazcev za vsebine, na katere ne kandidira s svojim programom, ter jih ne prilaga k prijavi.

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

7. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.

Štev.: 410-15/2021-1

Datum:   18.3.2021

Anton Leskovar;

razpisnadokumentacija.docx (52kB)

Všečkaj objavo