Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
10°C
6°C
TOR.
14°C
7°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA ORGANIZACIJO IN SOFINANCIRANJE SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KIDRIČEVO V LETU 2021

Datum objave: 25. 03. 2021
Številka razpisa:


                                                                                                         

JAVNI RAZPIS

ZA ORGANIZACIJO IN SOFINANCIRANJE SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE KIDRIČEVO V LETU 2021

1. PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je organizacija in sofinanciranje spremljajočih prireditev v počastitev občinskega praznika občine Kiričevo v letu 2021.

2. IZVAJALCI PROGRAMA

Na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo:

-          društva, ki imajo sedež na območju občine Kidričevo.

3. POGOJI SOFINANCIRANJA

Pravico do organizacije in sofinanciranja imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          društvo mora imeti sedež na območju občine Kidričevo,

-          prireditev se mora izvajati na območju občine Kidričevo,

-          prireditev mora potekati v času od 4.6. do vključno 27.6.2021, razen v nedeljo 20.6.2021, ko bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku,

-          navesti populacijo, za katero se prireditev organizira,

-          predvideno število aktivnih udeležencev  prireditve (ne upoštevajo se gledalci),

-          na prireditvi mora sodelovati vsaj 70 % udeležencev, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo,

-          izdelana mora biti finančna konstrukcija,

-          organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov občine ali drugih javnih sredstev.

4. MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

Pri izboru prireditev bodo upoštevana naslednja merila:

-          da bodo prireditve zajele vsa področja delovanja društev,

-          množičnost,

-          enakomerno organizacijo prireditev na območju celotne občine,

-          da bodo zajete vse populacije prebivalstva (otroci, mladina, odrasli),

-          večletno kontinuiteto prireditev,

-          prireditve, ki predstavljajo nove vsebine,

-          prireditev mora predstavljati promocijo občine Kidričevo. 

Pri izboru spremljajočih prireditev bodo imele prednost prireditve, ki so že tradicionalne, in prireditve, ki prinašajo nove vsebine. V primeru, da bo prijavljenih več prireditev z isto vsebino, bodo imeli prednost organizatorji, ki so prireditev organizirali že v preteklih letih in imel več sodelujočih iz Občine Kidričevo.

Rekreativne prireditve niso predmet sofinanciranja.

5. VIŠINA SOFINANCIRANJA SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Izbranim izvajalcem spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku se priznajo upravičeni stroški, in sicer glede na vrsto prireditve:

-          stroški prehrane po udeležencu, sodelujočem v programu, 3,50 eur/osebo (odrasla oseba),

-          stroški prehrane po udeležencu sodelujočem v programu, 2,50 eur/osebo (otroci),

-          stroški pokalov v višini do 60,00 eur/komplet,

-          najem prostora,

-          stroški vodenja koncertov oziroma kulturnih prireditev,

-          drugi upravičeni stroški po oceni odbora.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Organizatorji podajo svojo prijavo na razpis na obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

Izvajalci lahko prijavo dostavijo osebno ali pošljejo po pošti na naslov:

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo.

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS-spremljajoče prireditve ob občinskem prazniku 2021-ne odpiraj« in naslov prijavitelja.

Razpisno dokumentacijo prijavitelji prejmejo na spletni strani občine: www.kidricevo.si v času od 25.3.2021 do poteka roka  na razpis.

Prijave morejo biti predložene v sprejemni pisarniObčine Kidričevo najpozneje do 30. aprila 2021 do 12. ure.

Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 3. maja 2021. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.

Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene.

Morebitni sklep, za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o izboru in  sofinanciranju spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavnem obrazcu.

Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku, ki se bodo v letu 2021 sofinancirale.

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

-          OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956.

8. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku trideset dni od datuma odpiranja vlog.

Prireditve se izvedejo v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19, ki bodo veljali na dan izvedbe prireditve.

Štev. 215-3/2021-1

Dne  18.3.2021

                                                                                             Anton Leskovar,

                                                                                             župan

                                                                                             Občine Kidričevo               

Všečkaj objavo