Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
6°C
6°C
PET.
5°C
2°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO POMOČI PRI  INVESTICIJAH V ŠPORTNE OBJEKTE IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI V LETU 2021

Datum objave: 05. 10. 2021
Številka razpisa:

Občina Kidričevo objavlja

 

JAVNI POZIV ZA IZVEDBO POMOČI PRI  INVESTICIJAH V ŠPORTNE OBJEKTE IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI V LETU 2021

 

I.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Občine  Kidričevo za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/20 in 33/21), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v letu 2021 načrtuje izvedbo pomoči pri  izvajanju  investicij v športne objekte in površine za šport v naravi.

 

II.

Predmet poziva je pomoč pri izvedbi investicij v športne objekte in površine za šport v naravi, kandidatom ki imajo že zagotovljena sredstva po Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 145/20 in 160/20).

 

                                                                       III.

Sredstva za pomoč pri izvedbi investicij v športne objekte in površine za šport v naravi, sofinancirane s strani Fundacije za šport v letu 2021, so zagotovljena v Proračunu Občine Kidričevo za leto 2021 na proračunski postavki 088001 - ŠPORTNA INFRASTRUKTURA. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za poziv v letu 2021 znaša 50.000,00 EUR.

 

IV.

Pogoji za sofinanciranje:

-           prijavitelj je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v občini Kidričevo, ki je bila skladno z Javni razpisom Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 145/20 in 160/20), izbrana za financiranje programov gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi za leto 2021;

-           prijavitelj je registriran za opravljanje športnih dejavnosti;

-           objekt, ki je predmet investicije, leži na območju občine Kidričevo;


 

V.

Merila oziroma kriteriji:

Sredstva bodo enakomerno razdeljena med upravičence, ki izpolnjujejo pogoje navedene pod točko »IV. Pogoji za sofinanciranje« tega razpisa.

 

VI.

Sredstva bodo dodeljena za investicije v športne objekte in površine za šport v naravi v letu 2021. Sredstva se dodelijo za aktivnosti v letu 2021 oziroma za aktivnosti, ki šele bodo izvedene. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 30.11.2021. 

 

 

VII.

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

 

Prijava oziroma vloga mora vsebovati:

-          izpolnjen razpisni obrazec, ki ga po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ali na spletni strani www.kidricevo.si pod rubriko »Javni razpisi«;

-          odločbo o dodelitvi sredstev in pogodbo o financiranju Fundacije za šport za leto 2021;

-          sporazum o skupni investiciji z Občino Kidričevo (v kolikor se investicija izvaja na zemljišču, katerega lastnica je Občina Kidričevo).

 

VIII.

Rok za oddajo vlog:

Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene najkasneje do 13.10.2021, do 10.00 ure.

Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (sprejemna pisarna) do končnega roka za predložitev prijave, to je do dne 13.10.2021, do 10.00 ure.

 

Prijavitelji lahko razpisni obrazec dobijo na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kidričevo.

 

IX.

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, z oznako: "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV – INVESTICIJE V ŠPORTNE OBJEKTE IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI V LETU 2021". Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

 

X.

Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni praviloma v roku 60 dni po roku za oddajo vloge.

 

 

OBČINA KIDRIČEVO,

župan Anton Leskovar

 

Všečkaj objavo