Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
9°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI NATEČAJ ZA URADNIŠKO DELOVNO MESTO - VIŠJI REFERENT

Datum objave: 19. 09. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar, 65/08 in 40/12 – ZUJF), Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI REFERENT Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - končano najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja); - najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj; - opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno); - opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno); - znanje uradnega jezika; - državljanstvo Republike Slovenije; - ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; - zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: - vodenje predpisanih evidenc in pripravi informacij na njihovi podlagi; - izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu; - vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji; - likvidatorska opravila; - knjiženje knjigovodskih listin; - obračun plač; - obračun sejnin; - izstavljanje računov; - vodenje drugih zahtevnejših evidenc; - opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.. Prijava mora vsebovati: 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega natečaja in iz katerega mora biti razvidno: - izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena); - izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu); - izpolnjevanje pogoja o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil); - izpolnjevanje pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če ga je kandidat opravil); 2. izjavo kandidata, da: - je državljan Republike Slovenije, - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kidričevo pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da obrazec za prijavo vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent III, z možnostjo napredovanja v višja naziva višji referent II in višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Nastop dela: predvidoma 3.1.2019. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj višji referent«, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Kidričevo ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 90 dni. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Kidričevo, http://www.kidricevo.si/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Damjan Napast, dir. občinske uprave na tel. številki: 02/799 06 11. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Številka: 100-20/2018 Datum: 19.9.2018 Občina Kidričevo

Všečkaj objavo