Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
6°C
SOB.
16°C
9°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO V LETU 2023

Datum objave: 10. 03. 2023
Številka razpisa: 410-2/2023

 

JAVNI  RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE  LETNIH  PROGRAMOV LJUBITELJSKE

KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI KIRIČEVO

V LETU 2023

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo v letu 2023.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih proračunskih postavk občine Kidričevo.

 

2.IZVAJALCI  PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo kandidirajo:

1.            kulturna in prosvetna društva s sedežem v občini Kidričevo

2.            zveze kulturnih društev Občine Kidričevo                                         

 

3.POGOJI, KI JIH MORA IZVAJALEC IZPOLNJEVATI

 

Izvajalci programov morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:

-              da imajo sedež v občini Kidričevo,

-              da se programi izvajajo na območju občine Kidričevo,

-              da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,

-              da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih kulturnih dejavnosti,

-              da imajo urejeno evidenco o članstvu,

-              da izvajajo dejavnost na neprofitni osnovi,

-              da imajo organizirano kulturno dejavnost kot redno dejavnost – vaje (razen ZKD),

-              da se posamezna sekcija udeleži vsaj območnega srečanja v organizaciji JSKD ali se udeleži samostojno vsaj enega nastopa v občini Kidričevo,

-              da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov,

-              da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem razpisu v občini Kidričevo ali donatorskih sredstev iz občinskega proračuna.

 

Društva ali sekcije v posameznem društvu, se ne sofinancirajo, če niso ustanovljena vsaj eno leto oziroma  v letu 2022 niso izvedla programa.

 

Društvo oziroma sekcija, ki v letu 2022  programa, s katerim je uspela na razpisu v letu 2022 ni izvedla, nima pravice kandidirati na tem razpisu (2 odstavek 9. člena pravilnika).

 

4. VIŠINA SREDSTEV IN PORABA SREDSTEV

 

Za sofinanciranje letnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo, po tem razpisu, se v letu 2023 nameni 31.567,00 EUR.

 

Za posamezne vsebine se namenijo sredstva:

 

1. dejavnost registriranih kulturnih društev in skupin,                                     17.936 eur

2. gledališke in lutkovne dejavnosti                                                                      1.076 eur

3. ostali programi na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti                      5.381 eur

4. delovanje zveze kulturnih društev,                                                                    3.587 eur

5. delovanje kulturnih društev,                                                                               3.587 eur

 

Programi, ki bodo izbrani na javnem razpisu, se bodo vrednotili po merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa kulture v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016).

 

Sredstva, ki bodo dodeljena posameznemu izvajalcu na podlagi tega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2023.

 

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami.

 

Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov:

 

Občina Kidričevo

Kopališka ul. 14

2325 KIDRIČEVO

 

Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV 2023 – ne odpiraj«, in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu.

 

Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 31. marca 2023 do 12. ure. Prijave, ki bodo oddane na pošto zadnji dan roka za prijavo na javni razpis, ali ne bodo prispele do roka, ne bodo pravočasne.

 

Odpiranje vlog bo opravila komisija  5. aprila 2023. Odpirale se bodo samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu prispetja.

 

Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 10. marca 2023 do poteka roka za prijavo na javni razpis.

 

Na podlagi poročila komisije za vodenje postopka JR, občinska uprava izda sklep o zavrženju vloge, ki so bile prepozne, niso bile dopolnjene v roku ali so jih vložile neupravičene osebe ali sklep o sofinanciranju programov.

 

Sklep bo izdan najpozneje v dveh mesecih od datuma odpiranja vlog.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

 

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev ali ne bodo izbrani, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

 

6. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo izvajalci v času uradnih ur na naslovu:

 

Občina Kidričevo, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799 06 13, ali 041 746 956 ali elektronskem naslovu: zdenka.frank@kidricevo.si.

 

7. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od odpiranja vlog.

 

 

 

Štev:  410-2/2023-7

Dne    8.3.2023

                              

 

 

Anton Leskovar

                                                                                                                              župan Občine Kidričevo

 

 

Všečkaj objavo