Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
13°C
8°C
JUTRI
17°C
5°C
3288

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE 2. SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA PL57 GRAMOZNICA PLETERJE (UREDITVE ZA ODDIH, REKREACIJO IN TURIZEM)

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan občine Kidričevo sprejel 
 
 

SKLEP  

O ZAČETKU PRIPRAVE 2. SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA PL57 GRAMOZNICA PLETERJE (UREDITVE ZA ODDIH, REKREACIJO IN TURIZEM)

 

1.

(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek priprave sprememb in dopolnitev (SD OPPN) Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje (ureditve za oddih, rekreacijo in turizem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/15, 45/16).
 
 
 

2.

(izhodišča za pripravo SD OPPN)

Izhodišča za pripravo SD OPPN so bila izdelana v aprilu 2020, potrjena in javno objavljena na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

3.

(območje in predmet načrtovanja)

Območje obstoječega OPPN se s SD OPPN ne spreminja in obsega dele parcel v k.o. Pleterje: 388/1, 388/2 in 902. Skupna površina znaša okvirno 23,09 ha. 

 

Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN je podala Občina Kidričevo, ki želi zagotavljati razvoj turističnega območja. 

 

Predvidene SD OPPN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih členov odloka o OPPN, ki se nanašajo na ureditveno območje UE1- območje med regionalno cesto in vodno površino. 

 

4. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, investicijskih namer in prikaza stanja prostora. Pri tem je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

 

V postopku SD OPPN se smiselno uporabi gradivo, ki je bilo izdelano v okviru celovite presoje vplivov OPPN na okolje, Okoljsko poročilo za OPPN za enoto urejanja prostora PL57 Gramoznica Pleterje, št. 3/14, ki jo je izdelal Okoljski inženiring, Marko Kovač, s.p. Kot obvezna strokovna podlaga se skladno z 62. členom ZUreP-2 izdela elaborat ekonomike.

 

V postopku priprave SD OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

 
 
 
 

5. člen 

(vrsta postopka za pripravo SD OPPN) 

Za potek priprave in sprejema SD OPPN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2). 

 

6.

(roki za pripravo SD OPPN in njegovih posameznih faz)

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja SD OPPN: 

Faza postopka

   Rok

1. faza: 

mnenja o vplivih posega na okolje ter odločba o potrebnosti izdelave CPVO

30 dni 

2. faza: 

osnutek SD OPPN 

15 dni 

3. faza: 

prva mnenja nosilcev urejanja prostora 

30 dni 

4. faza: 

dopolnjeni osnutek SD OPPN 

15 dni 

5. faza: 

javna razgrnitev in obravnava 

30 dni 

6. faza: 

stališča do pripomb in predlogov javnosti 

15 dni 

7. faza: 

predlog SD OPPN 

15 dni 

8. faza: 

druga mnenja nosilcev urejanja prostora

30 dni 

9. faza: 

usklajen predlog SD OPPN 

15 dni 

10.faza:  

sprejem odloka o SD OPPN na občinskem svetu 

na seji OS 

 
 
 

 

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko spremenijo. 

7.

(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi akta in podali mnenja:

1.

za področje gradnje objektov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.

za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

3.

za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

4.

za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;

5.

Za področje upravljanja z državnimi cestami: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanja cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor;

6.

za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor;

7.

za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;

8.

za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;

9.

za področje prometa: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;

 

Državni nosilci urejanja prostora podajo na podlagi sprejetih izhodišč predhodna mnenja, na podlagi katerih odloči Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje, ali je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO.   

 

V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev mnenj.

 

8.

(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev v skladu z ZUreP-2 zagotavlja vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah.

 

9.

(podatki in strokovni podlage ter obveznosti udeležencev pri pripravi SD OPPN)

Sredstva za financiranje priprave sprememb in dopolnitev OPPN, pripravo vseh strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanje prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, ter vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljalec SD OPPN Občina Kidričevo Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Kidričevo. 
 

10.

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o začetku priprave SD OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).
 
 
Številka: 3500-16/2018-2
Datum: 18. 5. 2020
 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi