Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za sobota, 23.06.2018

pretežno oblačno
Danes bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo sprva še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 °C.
9°C | 21°C
nedelja, 24.06.2018
11°C | 21°C
ponedeljek, 25.06.2018
13°C | 21°C
torek, 26.06.2018
13°C | 24°C
sreda, 27.06.2018
13°C | 24°C
Opozorila
Sobota, 23.6.2018 ob 9h
Dodatnega opozorila ni.
9°C
21°C
pretežno oblačno
Nahajaš se tukaj: Novice Občinske

SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in ......


OBČINSKE

| |
15.09.2017      7:09
A A

SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, tretje spremembe in dopolnitveDeli:

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan Občine Kidričevo dne 13.09.2017 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, tretje spremembe in dopolnitve

 

 

1. Začetek postopka

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – tehnični popravek, 22/16; v nadaljnjem besedilu: OPN).

 

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

V mesecu oktobru 2013 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. Občina je v prvih spremembah in dopolnitvah OPN, ki jih je sprejela v mesecu maju 2016, v skrajšanem postopku spreminjala in dopolnjevala samo prostorske izvedbene pogoje. Junija 2016 je občina pričela z drugimi spremembami in dopolnitvami OPN, katere se nanašajo na celotno območje občine, spreminja pa se tekstualni in kartografski del trenutno veljavnega prostorskega akta občine (postopek se trenutno nahaja v fazi dopolnjenega osnutka). V nadaljevanju so podani ocena stanja in razlogi za pričetek novega postopka sprememb in dopolnitev OPN (tretje spremembe in dopolnitve).

Občina je prejela pobudo podjetja za gradnjo logističnega centra v bližini avtoceste, za kar potrebujejo približno 10 ha nezazidanega stavbnega zemljišča v območju gospodarske cone. Trenutne proste površine za gradnjo večjih skladiščnih objektov v občini se nahajajo v območju industrijske cone Talum, ki pa so rezervirana za obstoječega lastnika in njegov nadaljnji razvoj. Proste površine za gradnjo v območju gospodarske cone se nahajajo še na vzhodnem delu občine, kjer pa so z že sprejetim podrobnim izvedbenim aktom za to območje, zaradi neposredne bližine stanovanjske soseske, predvidene manj hrupne dejavnosti.

Občina je kot primerno lokacijo za umestitev nove gospodarske cone predvidela območje manj kvalitetnega gozda, ki se nahaja zahodno od načrtovane zahodne obvoznice, kar bi pomenilo direktno navezavo na državno glavno cesto I. reda, v nadaljevanju pa se v razdalji dobrih dveh kilometrov nahaja priključek na slovensko avtocestno omrežje. Znotraj nove načrtovane gospodarske cone bi občina umestila tudi manjši logistični center s parkirišči za potrebe avtoprevoznika.

V postopek tretjih sprememb in dopolnitev bo vključena tudi pobuda za gradnjo intenzivnih kmetijskih objektov, in sicer na območju gozda, ki se nahaja približno 250 m zahodno od načrtovane gospodarske cone. Lokacija je s treh strani obdana z gozdom, kar zmanjšuje negativne vplive na naselje Strnišče, ki se nahaja severno od pobude.

Občina predvideva tudi širitev centralnih dejavnosti v naselju Kidričevo ob obstoječi osnovni šoli in vrtcu in sicer zaradi postavitve igral ter fitnesa na prostem.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave.  

 

3. Območje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi samo za območje novo predvidene gospodarske cone v Občini Kidričevo in za pobudo, ki predvideva gradnjo objektov za kmetijsko intenzivno proizvodnjo.

 

4. Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Prostorsko izvedbeni pogoji za območje enote urejanja prostora, s katero občina predlaga novo gospodarsko cono, se določijo tako natančno, da bo na njihovi podlagi možno pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je razviden v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

-       območje novo predvidene gospodarske cone v Občini Kidričevo,

-       območje za gradnjo objektov za kmetijsko intenzivno proizvodnjo,

-       širitev območja centralnih dejavnosti v občinskem središču,

-       izboljšava tistih delov OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.

 

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

 

6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

-      sklep župana o začetku postopka: september 2017,

-      objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradno glasilo slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.kidricevo.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: julij 2017,

-      priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 50 dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN,

-      posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

-      pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

-      izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela v primeru, ko je zahtevana izvedba postopka CPVO): 40 dni po prejemu prvih mnenj,

-      morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

-      posredovanje okoljskega poročila (ko je zahtevana izvedba postopka CPVO) in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku (če ni postopka CPVO, je vsebina te alinee odveč),

-      preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

-      javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

-      javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

-      priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,

-      obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

-      objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

-      priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 20 dni po sprejemu stališč,

-      posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

-      pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

-      priprava usklajenega predloga OPN: 15 dni,

-      sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

-      objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

 

7. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

-      za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

-      za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

-      za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

-      za področje voda: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

-      za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

-      za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje distribucijskega plinovodnega omrežja: Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

-      za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,

-      za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

-      za področje lokalne kabelske TV: Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

-      za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

-      Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

8. Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Kidričevo (http://www.kidricevo.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Kidričevo.

 

Številka:3500-5/2017-2

Datum:13.09.2017                                                                                           Anton Leskovar

                                                                                                          župan Občine Kidričevo
0 (Bodi prvi!)
Oceni članek

Povezani članki
ŽELIŠ BITI TUDI V BODOČE NA TEKOČEM S TEM, KAR OBJAVI Občina Kidričevo? x
Naroči se na e-obveščanje in ostani v stiku z nami in ne zamudi več nobene pomembne novice ali dogodka!

100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!
Komentiraj novico

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Občina Kidričevo
Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
Tel:(02) 799 06 10
Koledar dogodkov Preglej vse
Junij 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
23.06.2018
Danes ni dogodkov.
30.06.2018 | Družabni dogodki
VRTNA VESELICA - ŠD ŠIKOLE *** 10 let ***
30.06.2018 | Družabni dogodki
VRTNA VESELICA - ŠD ŠIKOLE *** 10 let ***

Bodite prvi pri oddaji mnenja.