Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
27°C
18°C
JUTRI
28°C
18°C
1370

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA P16 - S4 NJIVERCE I (SEVER)

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA P16 - S4 NJIVERCE I (SEVER)

 

1.

(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek priprave sprememb in dopolnitev (SD OPPN) Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10).

 

2.

(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN)

Ocena stanja:

Območje je v veljavnem odloku OPPN namenjeno gradnji stanovanj, dejavnostim javne infrastrukture, storitvenim dejavnostim ter delno javnim zelenim površinam.

Namen priprave SD OPPN je določila obstoječega OPPN spremeniti in dopolniti tako, da bo omogočena gradnja spoštovala urbanistične regulacijske elemente, hkrati pa bo omogočila takšne pogoje gradnje, ki bodo omogočali individualno med seboj časovno neodvisno pozidavo. V času od sprejetja odloka o OPPN se je namreč spremenil način pozidave, takrat je bil ta razdeljen na dva investitorja, ki bi k gradnji pristopila kompleksno in celovito. Zaradi gospodarskih in posledično lastniških sprememb bo gradnja zdaj bolj individualna, saj je sedaj več manjših skupin investitorjev, ki razpolagajo z od ene do več parcel.

 

Razlogi za pripravo SD OPPN:

Glede na dejstvo, da se je od izdelave OPPN do danes v območju pričela gradnja le enega večstanovanjskega objekta, ter zaradi parcelacije in zamenjav lastništva večih parcel, namenjenih stanovanjski gradnji, je bila podana pobuda za spremembo krožišča na državni cesti, spremembo pozidave stanovanjskih objektov, dodati določila glede oblikovanja objektov in gradnje enostavnih objektov ter po potrebi spremeniti priključke na gospodarsko javno infrastrukturo.

Pisno pobudo za začetek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za OPPN za del območja P16 - S4 Njiverce I (sever) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je na Občino Kidričevo v oktobru 2018 podal Franc Kaiser, po pooblastilu novih lastnikov parcel v območju OPPN.

 

3.

(izhodišča za pripravo SD OPPN)

Izhodišča za pripravo SD OPPN so bila izdelana v januarju 2019, potrjena in javno objavljena na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

4.

(območje priprave SD OPPN)

Območje obstoječega OPPN se s SD OPPN ne spreminja, zaradi parcelacije so se spremenile le parcelne št. Izgradnja obsega zemljišča parcel št. 722/3, 722/4, 723/1, 723/2, 723/3, 723/4, 724/2, 724/4, 724/6, 724/7, 724/8, 724/9, 724/10, 724/11, 724/12, 724/13, 724/14, 724/15, 724/16, 724/17, 724/18, 724/19, 724/20, 724/21, 724/22, 724/23, 724/24, 724/25, 724/26, 724/27, 724/28, 724/29, 724/30, 724/31, 724/32, 724/33, 724/34, 724/35, 724/36, 724/37, 724/38, 724/39, 724/40, 724/41, 724/42, 724/43, 724/44, 724/45, 724/46, 724/47, 724/48, 724/49, 724/50, 724/51, 724/52, 724/53, 724/54 724/55, 725/17, 725/18, 725/19, 725/27, 725/28, 725/31 severni del, 724/57 vse k.o. 394-Gerečja vas. Površina celotnega območja SD OPPN meri cca. 3,81 ha, povzeta po veljavnem OPPN.

 

SD OPPN bodo vsebovale tekstualni in kartografski del, izdelajo se v analogni in digitalni obliki, tako da bo možen vnos v prostorski informacijski sistem.

 

5. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, investicijskih namer in prikaza stanja prostora. Pri tem je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

V postopku priprave SD OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.

 

6.

(roki za pripravo SD OPPN)

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja SD OPPN:

Faza postopka

Rok

1. faza:

izhodišča in sklep o pripravi SD OPPN, odločitev o CPVO, smernice NUP

30 dni

2. faza:

osnutek SD OPPN

15 dni

3. faza:

prva mnenja nosilcev urejanja prostora

30 dni

4. faza:

dopolnjeni osnutek SD OPPN

15 dni

5. faza:

javna razgrnitev in obravnava

30 dni

6. faza:

stališča do pripomb in predlogov javnosti

15 dni

7. faza:

predlog SD OPPN

15 dni

8. faza:

druga mnenja nosilcev urejanja prostora na predlog SD OPPN

30 dni

9. faza:

usklajen predlog SD OPPN

15 dni

10.faza:

sprejem odloka o SD OPPN na občinskem svetu

na seji OS

Skladno s statutom občine in odločitvami glede postopka sprejemanja se lahko roki ustrezno prilagodijo.

 

7.

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi akta in podali mnenja:

1.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje gradnje objektov);

2.

Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);

3.

Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

(za področje varstva kulturne dediščine);

4.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ul. 17, 2000 Maribor (za področje voda);

5.

Ministrstvo RS za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvo pred požarom);

6.

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje prometa, za državne ceste);

7.

Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor

(za področje gozdnih površin);

8.

Zavod RS za varstvo narave, OE, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

(za področje varstva narave);

9.

Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

(za področje oskrbe z električno energijo);

10.

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

(za področje prometa, za občinske ceste);

11.

Komunalno podjetje Ptuj d.o.o., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

(za področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak);

12.

Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Titova cesta 38, 2000 Maribor

(za področje umeščanja fiksne telefonije);

13.

Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče

(za področje lokalne kabelske TV).

14.

Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave SD OPPN izkazalo, da so tangirani.

 

 

 

 

Državni nosilci urejanja prostora podajo na podlagi sprejetih izhodišč predhodna mnenja, na podlagi katerih odloči Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje, ali je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO.   

 

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

 

8.

(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka sprememb in dopolnitev v skladu z ZUreP-2 zagotavlja vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah.

 

9.

(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva za financiranje priprave sprememb in dopolnitev OPPN, pripravo vseh strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanje prostora ter izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovijo lastniki zemljišč v območju OPPN. 

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec strokovnih podlag in SD OPPN. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Kidričevo.

 

10.

(začetek veljavnosti)

Sklep o začetku priprave SD OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

 

Številka: 3500-12/2018-6

Datum: 18. 3. 2019

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi