Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
6°C
-3°C
ČE.
1°C
-1°C
2078

Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Na podlagi 14., 15., 39. in 40. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1, 94/07- odl. US, 95/09 – odl. US in 21/13-ZFDO-F) in 15. člena Statuta  Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 22. redni seji, dne 28.9. 2017 sprejel

 

 

P R A V I L A

 

za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

 

 

 1. člen

 

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Kidričevo v volilno telo 7. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov.

 

 1. člen

 

Glede na določbe Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet Občine Kidričevo v volilno telo za volitve člana državnega sveta 2 (dva) predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi 1. (enega) kandidata za člana državnega sveta.

 

 1. člen

 

Postopek obsega predlaganje kandidatov za  in njihovo izvolitev oziroma predlaganje in določitev kandidata za člana državnega sveta iz vrst predstavnikov lokalnih interesov.

 

 1. člen

 

Pravico biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolni osemnajst let starosti.

 

Ob pogojih iz prvega odstavka ima pravico biti voljen za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov oseba, ki ima stalne prebivališče v volilni enoti.

 

Ob pogojih in prvega odstavka ima pravico biti voljena za elektorje oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kidričevo.

 

 1. člen

 

Kandidate za elektorje lahko predlagajo:

-          politična stranka, ki je zastopana v občinskem svetu,

-          skupina najmanj treh članov občinskega sveta.

 

Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko kandidatov za elektorje, kolikor se jih voli.

 

Vsaka kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata.

 

 1. člen

 

Kandidate za člana državnega sveta lahko predlagajo:

-          politična stranka, ki je zastopana v občinskem svetu,

-          skupina najmanj treh članov občinskega sveta.

 

Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata za člana državnega sveta.

 

Vsaka kandidatura mora vsebovati: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča kandidata.

 

Predlogu morajo predložiti tudi pisno soglasje kandidata.

 

 1. člen

 

Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje deset dni pred sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, na kateri se voli elektorje in določi kandidata za člana državnega sveta.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov. Če imata dva ali več predlaganih kandidatov isti priimek pa se upošteva abecedni vrstni red imena kandidata. Tako pripravljen seznam se pošlje županu.

 

 1. člen

 

Elektorje se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem. Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsednik, in dva člana, ki jih pred pričetkom glasovanja izvoli občinski svet.

 

Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, kot je to določeno v 7. členu.

 

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev (2-dva).

 

Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.

 

 1. člen

 

Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem na seji občinskega sveta.

 

Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih pred pričetkom glasovanja izvoli občinski svet.  

 

Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati za člana državnega sveta napisani po abecednem vrstnem redu, kot je to določeno v 7. členu.

 

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli kandidatov v državni svet (1-en).

 

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

 

 1. člen

 

V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, določi o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.

 

Žreb se opravi tako, da kandidati iz prejšnjega odstavka tega člena vlečejo številke, ki so v posebnih kuvertah. Izvoljen je kandidat, ki izvleče najnižjo številko.

 

 1. člen

 

Predstavnik predlagatelja kandidature za člana državnega sveta je župan.

 

V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika predlagatelja kandidature določi eden izmed podžupanov, ki ga določi župan.

 

 1. člen

 

Direktor občinske uprave mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem volitev predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

 

 1. člen

 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev  kandidata za člana državnega sveta, z dne 28.9.2012.

 

Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev: 041-3/2017

Dne  29.9.2017

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!