Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
1°C
-4°C
JUTRI
2°C
-5°C

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – sklep ustavnega sodišča, 76/14 – odločba ustavnega sodišča, 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04, 58/05, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je župan Občine Kidričevo dne 1.06.2016 sprejel

S K L E P

o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, druge spremembe in dopolnitve

1. Začetek postopka

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, sprejetega z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13 – tehnični popravek, 22/16; v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

V mesecu oktobru 2013 je začel veljati Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, s katerim je začel veljati nov prostorski akt občine, to je občinski prostorski načrt. Občina je v mesecu juliju 2015 pričela s postopkom priprave prvih sprememb in dopolnitev OPN, s katerim je v skrajšanem postopku spreminjala in dopolnjevala samo prostorske izvedbene pogoje. Te spremembe in dopolnitve prostorskega akta je občina sprejela v mesecu maju 2016. V nadaljevanju so podani ocena stanja in razlogi za pričetek novega postopka sprememb in dopolnitev OPN (druge spremembe in dopolnitve).

Območje Občine Kidričevo je izrazito ravninsko in skupek ugodnih naravnogeografskih značilnosti je že od nekdaj dajal prebivalstvu dobre možnosti za razvoj kmetijskih dejavnosti. V podeželskih naseljih se je skozi zgodovino razvila strnjena pozidava, z dolgimi in ozkimi parcelami, ki so danes za intenzivno ukvarjanje s kmetijstvom premajhne, kar povzroča prostorske težave pri širjenju kmetij. Opaziti je trend propadanja malih kmetij, na katerih večinoma ni ustreznih pogojev za gradnjo sodobnih kmetijskih gospodarstev, za postavitev čistih stanovanjskih objektov pa strnjena kmečka naselja niso privlačna za mlade družine. Preobrazba podeželskih naselij terja podrobno strokovno podlago, ki bo v naseljih določila območja, primerna za delovanje kmetijskih gospodarstev, prepoznala pa tista območja, kjer se gradnje večjih objektov za potrebe kmetijstva zaradi neposredne bližine stanovanjskih površin ne bi dopuščalo. Na podlagi te strokovne podlage se bodo po naseljih določila območja, za katera bodo predpisani posebni izvedbeni pogoji, ki bodo obstoječim kmetijskim gospodarstvom omogočili nemoten razvoj, obenem pa ta območja ne bodo posegala v dele naselij, kjer prevladujejo stanovanjske površine brez večjih kmetijskih objektov. S tem bi občina ustvarila boljše pogoje za kmetovanje in bivanje v naseljih, kar bi imelo pozitiven vpliv na ohranjanje prebivalstva na podeželju.

Še pomembnejše gonilo razvoja občine je območje industrijske cone, južno od železnice Pragersko – Hodoš, kjer ima sedež nekaj velikih podjetij (Talum d.d., BOXMARK Leather d.o.o., Silkem d.o.o.). Območje ima odlične pogoje za navezavo na obstoječe železniško in avtocestno omrežje. Predvidena je tudi nova državna cestna povezava, ki bo tovorni promet preusmerila iz naselij na zahodni rob industrijske cone, kjer so obstoječa nezazidana stavbna zemljišča za potrebe širitve industrije. Med načrtovano zahodno obvoznico in industrijsko cono je pas nekvalitetnih kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki bo predmet sprememb in dopolnitev OPN za potrebe krepitve gospodarstva v širšem regijskem prostoru.

Med pobudami za spremembo prostorskega akta so tudi pobude za širitev območja izkoriščanja mineralnih surovin južno in zahodno od obstoječe gramoznice v Pleterjah. Ker gre za dolgoročne širitve bo potrebno oceniti trenutne še neizkoriščene površine, namenjene za izkop gramoza, in dejanske potrebe gospodarstva po mineralnih surovinah v naslednjih letih.

Prednostna območja za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti v občini se nahajajo v občinskem središču, severno od železniške proge, in severno od reke Polskave, kjer se nahaja športno rekreacijski center Gaj, ki želi s širitvijo turistične ponudbe (golf igrišče, hotel, hipodrom,…) pomembno prispevati h gospodarstvu večjega dela vzhodne Slovenije.

Pobude z novimi razvojnimi potrebami so podali tudi občani in nekateri lastniki zemljišč, ki živijo izven območja Občine Kidričevo. Pobude se nanašajo predvsem na širitve obstoječih kmetijskih gospodarstev, ki v podeželskih naseljih še vedno dajejo kruh številnim družinam. Nekaj obrtnikov je izrazilo potrebo po širitvi dejavnosti, ki jo opravljajo na podeželju in bi jim selitev v gospodarsko ali industrijsko cono predstavljala prevelik strošek, so pa ti podjetniki pomembni pri zaposlovanju in ohranjanju prebivalstva v domačem okolju. Manj je potreb po novih stanovanjskih površinah v podeželskih naseljih, kar je vsekakor posledica nejasne razmejitve v prostorskem aktu občine med površinami namenjenimi bivanju in območji večjih kmetijskih gospodarstev.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN je potrebno izboljšati tiste sestavine OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotavlja, da so potrebne izboljšave.  

3. Območje sprememb in dopolnitev OPN

Spremembe in dopolnitve OPN se pripravi za celotno območje Občine Kidričevo.

4. Predmet načrtovanja in vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, kot je predpisano v Zakonu o prostorskem načrtovanju v členih od 46 do 52. Predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev OPN je razviden v drugi točki tega sklepa, in sicer bodo predmet načrtovanja naslednje vsebine:

-       pobude in potrebe občine za nadaljnji prostorski razvoj na območju Občine Kidričevo,

-       razvojne potrebe, ki so jih podali občani, gospodarske družbe in lastniki zemljišč, ki živijo izven območja Občine Kidričevo,

-       izboljšava tistih delov OPN, za katere se pri uporabi OPN ugotovi, da so potrebne izboljšave.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pripravi v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Pri pripravi strokovnih rešitev je potrebno izhajati iz prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, razvojnih programov, razvojnih potreb občine, razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Če se pri pripravi strokovnih rešitev ugotovi, da je potrebno izdelati strokovne podlage, se le-te izdela v skladu z veljavnimi predpisi. Pri pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve OPN je potrebno upoštevati priporočila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov (10. priporočila št. 35032-10/2015/1-1092-02 z dne 18. 5. 2015).

6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in posameznih faz

V postopku sprememb in dopolnitev OPN so predvideni naslednji roki:

-      sklep župana o začetku postopka: junij 2016,

-      objava sklepa o začetku postopka v uradnem glasilu (Uradno glasilo slovenskih občin) in v svetovnem spletu (http://www.kidricevo.si); objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, in sosednjim občinam: junij 2016,

-      priprava osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 50 dni po sklenitvi pogodbe z izdelovalcem sprememb in dopolnitev OPN,

-      posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

-      pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in sporočila ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo osnutka sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

-      izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo se izdela v primeru, ko je zahtevana izvedba postopka CPVO): 30 dni po prejemu prvih mnenj,

-      morebitno usklajevanje prvih mnenj, če zaradi prvih mnenj ni mogoče pripraviti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN: 25 dni (v kolikor ministrstvo, pristojno za prostor, zagotovi usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema obvestila o potrebnosti usklajevanja, sicer se rok ustrezno podaljša),

-      posredovanje okoljskega poročila (ko je zahtevana izvedba postopka CPVO) in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ministrstvu, pristojnemu za prostor, da gradivo objavi na spletnem strežniku ministrstva: 7 dni za pridobitev obvestila o objavi gradiva na strežniku (če ni postopka CPVO, je vsebina te alinee odveč),

-      preveritev ustreznosti okoljskega poročila na ministrstvu, pristojnem za varstvo okolja, če je zahtevan postopek celovite presoje vplivov na okolje: rok 30 dni za izdajo obvestila, ali je okoljsko poročilo ustrezno, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno (morebitni popravki in dopolnitve podaljšajo čas do naslednje faze, to je do javne razgrnitve),

-      javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi: objava javnega naznanila najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,

-      javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN ter okoljskega poročila (okoljsko poročilo je potrebno v primeru, ko je zahtevan postopek CPVO): 30 dni,

-      priprava stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 15 dni po zaključku javne razgrnitve,

-      obravnava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni,

-      objava stališč do pripomb in predlogov na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: 7 dni po sprejemu stališč,

-      priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: 30 dni po sprejemu stališč,

-      posredovanje predloga sprememb in dopolnitev OPN v preveritev ministrstvu, pristojnemu za prostor: ministrstvo v sedmih dneh preveri digitalno gradivo, če omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj (ugotovitev pomanjkljivosti pomeni podaljšanje časa do objave digitalnega gradiva na spletnem strežniku ministrstva),

-      pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev OPN na okolje (če je potrebno izvesti postopek CPVO): 40 dni po prejemu obvestila ministrstva, pristojnega za prostor, da je digitalno gradivo predloga sprememb in dopolnitev OPN objavljeno na spletnem strežniku ministrstva,

-      priprava usklajenega predloga OPN: 25 dni,

-      sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev OPN na občinskem svetu: 30 dni,

-      objava odloka v uradnem glasilu (Uradnem glasilu slovenskih občin).

7. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

-      za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

-      za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

-      za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje ribištva: Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 1211 Ljubljana Šmartno,

-      za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

-      za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje avtocest: DARS – Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

-      za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za železnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva 5, 2102 Maribor,

-      za področje letalstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje mineralnih surovin / rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

-      za področje prenosa električne energije: ELES, Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

-      za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

-      za področje telekomunikacij: AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1001 Ljubljana,

-      za področje lokalne kabelske TV: Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

-      za področje oskrbe z vodo: Komunala Slovenska Bistrica, Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica,

-      za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

-      Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

8. Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Kidričevo (http://www.kidricevo.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Kidričevo.

Številka: 3500-3/2016-1

Datum: 1.06.2016
Anton Leskovar

župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi