Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
20°C
0°C
JUTRI
20°C
0°C

Sklep o uvedbi upravne komasacije

Na podlagi  prvega  odstavka  167. člena in  prvega odstavka 168. člena  Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 61/2017 (ZUreP-2) in prvega odstavka 11. člena Statuta Občine Kidričevo, Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/2016, 16/2018, izdaja občinska uprava Občine Kidričevo

 

SKLEP O UVEDBI KOMASACIJSKEGA POSTOPKA

(EUP SN15,  EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104  in EUP KI105 in SN67)Na podlagi prve alineje prvega odstavka 167. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), nadaljevanju (ZUREP-2), v povezavi s prvim odstavkom 168. člena  se uvede komasacijski postopek oz. komasacija na zemljiških parcelah in njihovih delih, ki  se v skladu z veljavnim prostorskim aktom, Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 38/2013, 53/2013, OPN SD 22/2016, OPN SD2 40/209 in OPN SD3 5/2020) nahajajo v območjih urejanja prostora:  EUP SN15,  EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104  in EUP KI105 in SN67.Komasacija se uvede po območjih urejanja prostora oz. na  naslednjih zemljiških parcelah  in njihovih delih: 
1.      Območje urejanja prostora SN15 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli:  del 473/2, del 473/3, 474/2, del 474/3, 475/2, del 475/3, 476/3, del 476/4, del 477/10, del 477/5, del 477/6, del 477/7, del 477/9, del 481/3, del 481/4, 481/5, del 481/6, del 482/1, 493/3, del 493/4, del 493/5, del 494/3, 494/5, del 494/6, del 503/5, del 503/6, del 503/7, del 503/9, del 873/5, del 873/6, del 873/7  vse k. o. Župečja vas in del 752/1, del 752/2 vse k. o. Lovrenc na Dravskem polju.2.      Območje urejanja prostora SN27 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli :Del 562/3,del 571/2,  del 657/1, del 503/10, 503/5, del 503/6, 503/7, 503/8, 503/9, del 504/1, del 504/2,  de l513/1, del 513/2, del 514/1, del 514/2, del 523/2, del 523/3, del 523/4, del 524/3, del 524/5, del 533/2, del 544/1, del 544/2, del 545/2, del 545/3, del 554/1, del 554/5, del 555/2, del 555/3, del 562/3, del 571/2, del 583/3, del 584/4, del 593/4, del 621, del 634/2, del 635/1, del 644/2, del 645/2, del 646/2, del 647/1, del 647/2, del 656, del 657/1, del 657/4, del 658/1, del 659/2, del 874/7,  875/1, 875/2 vse k. o. 0426 Župečja vas3.      Območje urejanja prostora KI92 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli:  477/10, 476/4, 476/4, 475/3, 474/3, 473/3, vse k. o. Župečja vas4.      Območje urejanja prostora KI93 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli: 477/9, 477/2, 477/6, del 477/7, vse k. o. Župečja vas.5.      Območje urejanja prostora KI104 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli: del 479/2, 480, del 481/3, 481/4, 493/4, 494/6 , 503/3, 503/6, 504/2, 513/2, 514/2, del 523/1, 523/2, 524/2, del 524/4, 524/5, del 533/3, del 534/3, 544/2, del 544/3, 545/2, del 545/4, 554/2, del 554/4, 554/5, 555/2, del 555/4, vse k.o. Župečja vas6.      Območje urejanja prostora KI105 z zemljiškimi parcelami oz. njihovimi deli: del 555/4, 562/2, del 562/4, 563/2, del 563/3, , del 571/3, 572/2, del 572/3, 582/2,  del 582/4, 583/2, del 583/4, 584/3, 584/4, del 584/5, del 593/2, 593/5, 594/2, 594/3, del 594/4, del 604/2, del 605/1, del 617/2, del 618, del 619, 620, del 633/2, del 634/2, del 645/2,  del 646/2, del 657/3, del 657/4, vse k. o. Župečja vas.In območje urejanja prostora SN 67  s parcelo  873/7 k.o. Župečja vas.


2.

Zunanja meja oboda komasacijskega območja na zahodu je zahodna meja enote urejanja prostora KI105 (parcela št. 657/4 k. o. Župečja vas, v smeri od juga proti severu) in se na zahodu stika z mejo z EUP SN 37. Meja  se na severu prelomi ob stiku z EUP SN67 in poteka od zahoda proti vhodu kot meja med stikom enote urejanja prostora KI105, nato KI104 z enoto urejanja prostora SN18.  V točki stika z EUP SN67 obdrži linijo oboda proti vzhodu in se nadaljuje po južni meji SN19 oz. po severni meji EUP KI93 vse do stika dveh parcel 761/2 in 756/2  (KI46), kjer se obrne proti jugu.  Nadalje poteka po liniji stikov enote urejanja prostora KI93  in KI46, nadalje po liniji  SN 15 in liniji vzhodne meje KI92, ter zajame na južni strani  celotno območje KI92, ter po jugu v smeri proti zahodu po  južni liniji SN15 in vse do konca po južni meji enote SN27, kjer se ob skrajnem zahodnem delu enote SN27 obrne na sever ob stiku s parcelo 727/1 k. o. Župečja vas, ter ob zaključku SN27 v smeri vzhoda vse do parcele 657/4, ki je tudi zahodna  meja komasacijskega območja in  zahodna meja EUP KI105. Kartografski  prikaz oboda komasacijskega območja je sestavni del tega sklepa.

3.

Na navedenem komasacijskem območju je z izdajo sklepa o uvedbi komasacije na komasacijskem območju, brez soglasja občinskega upravnega organa,  prepovedana gradnja, prepovedano izvajanje drugih ureditev na zemljiščih in prepovedan promet z zemljišči razen prodaje občini ali drugemu udeležencu komasacije in sprememba meje parcele, ki ni povezana s komasacijo.

Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena gradnja  v območju urejanja prostora SN15 za namene Zahodna obvoznica Kidričevo po gradbenem dovoljenju št.: 351-2298/2019-27 (04063) z dne 6.10.2020, ki ga je izdala Upravna enota Ptuj.

Dopustni sta tudi prodaja zemljišč na komasacijskem območju tretjim osebam in z njo povezana parcelacija, če se s tem strinja komasacijska komisija.

4.

Sklep o uvedbi komasacije se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani www.kidricevo.si. Sklep in priloga sklepa se vroči vsem komasacijskim udeležencem in pristojnemu organu za geodetske zadeve.

5.

V skladu 168. členom (ZUreP-2) je zoper sklep o uvedbi komasacije v roku 30 dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.


Datum: 25.01.2021

Številka: 331-1/2021-2


Mag. Mojca Meško 

                                                                                              Damjan NAPAST, direktor Občinske

                                                                                              uprave Občine Kidričevo


Spoštovani,  na podlagi prvega  odstavka  167. člena in  prvega odstavka 168. člena  Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 61/2017 (ZUreP-2) in prvega odstavka 11. člena Statuta Občine Kidričevo, Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/2016, 16/2018, izdaja občinska uprava Občine Kidričevo SKLEP O UVEDBI KOMASACIJSKEGA POSTOPKA (EUP SN15,  EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104  in EUP KI105 in SN67).


V skladu  s tretjim odstavkom 168. člena pozivamo vse osebe, na katerih stvarne pravice bi lahko komasacija vplivala, naj v 30 dneh predložijo vse podatke o svojih pravicah na komasacijskem območju.


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi