Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
30°C
15°C
JUTRI
32°C
16°C

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA INTERMODALNI CENTER KIDRIČEVO

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan občine Kidričevo sprejel

 

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

ZA INTERMODALNI CENTER KIDRIČEVO

 

1.

(predmet sklepa in pravna podlaga)

S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek priprave (OPPN) Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Intermodalni center Kidričevo (v nadaljevanju: OPPN) in potrjuje Izhodišča za pripravo OPPN, izdelana v maju 2022 ter javno objavljena na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.

2.

(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN obsega del parcel v k.o. Lovrenc na Dravskem polju: 1012/119, 1011/43, 1012/16, 765/5, 1011/111. Skupna površina znaša okvirno 8,7 ha.

 

Pobudo za pripravo Odloka o OPPN je podala Občina Kidričevo, ki želi zagotavljati gospodarski razvoj in tehnologijo znotraj industrijske cone Talum. Predviden OPPN ne spreminja namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.

3. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, investicijskih namer in prikaza stanja prostora. Pri tem je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave. Kot obvezna strokovna podlaga se skladno z 62. členom ZUreP-2 izdela Elaborat ekonomike.

 

Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v fazi priprave osnutka pripravi tudi okoljsko poročilo. V postopku priprave OPPN je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru da bi jih zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).

4. člen 

(vrsta postopka) 

Za potek priprave in sprejema OPPN bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, v skladu z 118. in 119. členom ZUreP-2.

5.

(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja OPPN:

Faza postopka

   Rok

1. faza:

pridobitev mnenj NUP o vplivih posega na okolje in konkretnih smernic NUP

30 dni

2. faza:

pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izdelave CPVO

21 dni

3. faza:

izdelava osnutka OPPN

30 dni

4. faza:

izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrebna izdelava CPVO

30 dni

5. faza:

pridobitev prvih mnenj NUP in mnenja na OP

30 dni

6. faza:

pridobitev odločbe MOP o ustreznosti OP

30 dni

8. faza:

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN

30 dni

9. faza:

izvedba javne razgrnitve in javne obravnave

30 dni

10.faza:

priprava stališča do pripomb in predlogov javnosti

15 dni

11.faza:

izdelava predloga OPPN

15 dni

12.faza:

pridobitev drugih mnenj NUP in mnenja na OP

30 dni

13.faza:

pridobitev odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje

30 dni

14.faza:

izdelava usklajena predloga OPPN

15 dni

15.faza:

obravnava in sprejem odloka o OPPN na občinskem svetu

na seji OS

16.faza:

izdelava sprejetega odloka o OPPN in posredovanje na MOP

7 dni

 

Okvirni predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo in ustrezno prilagodijo.

6.

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi akta in podali mnenja:

1.

za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2.

za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

3.

za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

4.

za področje cestnega in železniškega prometa:  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;

5.

za področje železniškega prometa: SŽ – infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

6.

za področje gozdarstva in lovstva:: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

7.

za področje gozdarstva: Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor;

8.

za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;

9.

za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;

10.

za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

11.

za področje javnega zdravja: Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;

12.

za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;

13.

za distribucijo električne energije: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;

14.

za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj;

15.

za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo;

16.

za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor

17.

za področje oskrbe z električno in toplotno energijo: Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo.

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku priprave OPPN kot organ, ki v skladu z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih NUP odloči, ali je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se posreduje državnim NUP ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge NUP, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev mnenj.

 

7.

(načrt vključevanja javnosti)

Občina Kidričevo kot pripravljavec postopka OPPN v skladu z ZUreP-2 zagotavlja vključevanje javnosti na javnih predstavitvah, razgrnitvi, obravnavi in drugih javnih predstavitvah.

 

V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča, ki bodo javno objavljena.

 

8.

(obveznosti udeležencev pri pripravi OPPN)

Izdelavo OPPN, vseh potrebnih strokovnih podlag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanje prostora, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, ter vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj prevzame pripravljalec OPPN. Postopek sprejema vodi občinska uprava Občine Kidričevo.

 

9.

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

 

Številka: 3500-8/2022-5

Datum: 25.5.2022

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi