Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
26°C
11°C
JUTRI
26°C
12°C

SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše - preselitev kmetije Dobnik


Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan Občine Kidričevo sprejel


S K L E P

o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta

na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše - preselitev kmetije Dobnik


1. člen

(potrditev izhodišč in pravna podlaga)


S tem sklepom določa župan Občine Kidričevo začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše za preselitev kmetije Dobnik izven strnjenega dela naselja Kungota pri Ptuju ter potrjuje Izhodišča za pripravo OPPN, ki so priloga temu sklepu (Studio Urbis d.o.o., februar 2021).


Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ; Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.


Pobudo za pripravo OPPN je podal nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s št. KMG-MID 100362300 (v nadaljevanju: pobudnik). Nosilec kmetije je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZUJF-C, 90/15-ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20-ZFRO). S tem je izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ za začetek postopka priprave OPPN za načrtovanje preselitve kmetijskega gospodarstva (gradnja kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, in stanovanjske hiše), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Načrtovana preselitev kmetije je v skladu tudi z usmeritvami iz OPN Občine Kidričevo.


2. člen

(območje in predmet načrtovanja)


Z OPPN se načrtuje ureditev območja za preselitev kmetije izven naselja Kungota pri Ptuju. Predmet urejanja je določitev lokacije za gradnjo kmetijskih objektov, stanovanjskega objekta za gospodarja kmetije, funkcionalnega zemljišča kmetije in infrastrukturnih priključkov. Lokacija za preselitev kmetije je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo v enoti urejanja prostora (EUP) z oznako SN48.


V izhodiščih za pripravo OPPN je opisan namen prostorske ureditve, obstoječe stanje in predlog prostorske ureditve.


Območje OPPN meri 0,93 ha in obsega zemljišča s parcelnimi št. 861/6, 861/7 in 861/60 k.o. Župečja vas.

Načrtovanje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in druge infrastrukturne ureditve kmetije lahko  pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture sega tudi izven območja OPPN.


Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) v postopku priprave OPPN tudi spremeni - smiselno razširi ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.


3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)


Izdelovalec OPPN mora pri načrtovanju upoštevati podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve NUP in Občinski prostorski načrt Občine Kidričevo ter strokovne podlage, ki so bile izdelane v času njegove priprave.


Geodetski načrt območja in Elaborat ekonomike zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve NUP, ki jih mora zagotoviti pobudnik.


Skladno s tretjim odstavkom 3.ea člena ZKZ mora biti za načrtovanje kmetijskih objektov k osnutku OPPN priložen elaborat o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih objektov.


4. člen

(vrsta postopka)


OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.


5. člen

(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)


Postopek priprave OPPN bo potekal v skladu z določbami ZUreP-2, po naslednjih fazah in predvidenih rokih:

-        sprejem in objava sklepa o začetku priprave OPPN (april 2021);

-        posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;

-        poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO;

-        izdelava osnutka OPPN (30 dni)

-        pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni)

-        izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (20 dni po pridobljenih prvih mnenjih)

-        izvedba javne razgrnitve in javne obravnave (30 dni)

-        priprava predloga stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter obravnave na občinskem svetu (10 dni po zaključku javne razgrnitve)

-        zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana

-        izdelava predloga OPPN (15 dni po zavzetju stališč)

-        pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni)

-        izdelava usklajenega predloga OPPN (15 dni po roku za druga mnenja)

-        obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem

-        objava odloka v uradnem glasilu

-        izdelava sprejetega OPPN (7 dni po objavi v uradnem glasilu)

-        arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor


Okvirni predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo in ustrezno prilagodijo.


V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se prilagodijo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.


6. člen

(nosilci urejanja prostora)


NUP, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1.       Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

2.       Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

3.       Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor

4.       Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor

5.       Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

6.       Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 8, 2000 Maribor

7.       Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

8.       Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

9.       Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Langusova ulica 4 , 1000 Ljubljana

10.    Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

11.    Telekom Slovenije d.d., Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor

12.    Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj

13.    Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

14.    Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana Črnuče

15.    Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo


Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku priprave OPPN kot organ, ki v skladu z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih NUP odloči, ali je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se posreduje NUP pod točkami 2. - 7. prejšnjega odstavka ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.


V postopek se lahko vključijo tudi drugi NUP, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.


7. člen

(načrt vključevanja javnosti)


Javnost je bila vključena v postopek že med pripravo izhodišč. Izhodišča so bila javno razgrnjena na spletni strani občine, v času od 23. 3. 2021 do 2. 4. 2021, in na njih ni bilo podanih predlogov ali pripomb.


V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena tudi z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča, ki bodo javno objavljena.


8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)


Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira pobudnik.


9. člen

(začetek veljavnosti sklepa)


Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Kidričevo ter začne veljati naslednji dan po objavi.Številka: 3500-5/2021-4


Kidričevo, dne 15. 4. 2021

                                                                                                             Župan Občine Kidričevo

                                                                                                                 Anton LESKOVAR

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi