Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
31°C
16°C
JUTRI
30°C
19°C
4610

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA LOKALA V NAJEM

Krajevna skupnost Kanal oddaja v najem gostinski lokal za izvajanje gostinske dejavnosti.


Gostinski lokal se odda v najem za namen: gostinske dejavnosti.

Gostinski lokal se oddaja z zbiranjem pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa.

Gostinski lokal, ki se daje v najem se nahaja v Kanalu, Trg svobode 21, (OŠTARIJA MATIJA).

Prostor se oddaja neopremljen z možnostjo odkupa opreme.
Nepremičnina, ki se oddaja v najem v naravi predstavlja gostinski lokal, ki obsega naslednje prostore:


Prtličje:

-           lokal                     29,70 m2

-           skladišče pijač        4,90 m2

-           WC ženski              2,70 m2

-           WC moški              3,00 m2

-           Skupaj prtličje      42,30 m2

1. Nadsrtopje:

- lokal                               28,17 m2

- stopnice                           1,53 m2

- skupaj 1. nadstropje      29,70 m2

Mansarda:

-           lokal                     23,50 m2

-           garderoba               5,25 m2

-           skupaj mansarda  28,30 m2

Letni vrt                           27,00 m2

 

VSE SKUPAJ…………130,00 m2

 

Kriteriji za izbiro ponudnika:

Najemnina lokala znaša 450 evrov na mesec, katera se 1x letno uskladi z rastjo drobno prodajnih cen.

Davek na nepremičnine plača lastnik, ostali tekoči stroški bremenijo najemojemalca.

 

Pisna ponudba za najem mora vsebovati naslednje:

1. Podjetje in sedež ponudnika.

2. EMŠO oz. matično številko, ter davčno številko.

3. Ponudbo o načrtovanem izvajanju dejavnosti

    (gostinska ponudba, obratovalni čas, ostale dejavnosti,…).

4. Izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji navedenimi v razpisu.

5. Pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali  

    postopku likvidacije, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne in druge prisilne odločbe      

    ter, da ima poravnane poslovne obveznosti skladno s predpisi.

6. Dokazilo, da najemnik izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti  

    in da ima registrirano dejavnost, ki so predmet tega razpisa.

7. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,  pri čemer potrdilo ne sme biti starejše od 15  

    dni.

 

 Postopek zbiranja ponudb in izbira najboljšega ponudnika:

Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom:

»NE ODPIRAJ« - PONUDBA ZA NAJEM GOSTINSKEGA LOKALA

naj ponudniki pošljejo priporočeno na naslov :

KRAJEVNA SKUPNOST KANAL, GRADNIKOVA UL. 3  5213 KANAL

 

Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno ponedeljka, 26. 02. 2018.

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež KS do roka za zbiranje ponudb.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do vključno sklenitve najemne pogodbe.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku.

 

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. V kolikor ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, ne bo upoštevana.

 

Najboljši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb.

Ponudnika bo izbral svet KS Kanal.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno, najpozneje v roku 15 dni po sprejemu odločitve o izbiri najboljšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral v roku 8 dni skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev najemne pogodbe.

 

Najemna pogodba se sklepa za dobo 10. let.

 

Naročnik si pridržuje pravico pogajanj s ponudniki.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

 

Ogled objekta je možen po predhodni najavi.

Za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom, kot tudi v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb so na tel. št.: 041 772 577 (Ivan Križnič).

 

Razpis se objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči, na portalu www.mojaobcina.si, ter v prostorih sedeža Krajevne skupnosti Kanal.

 

Svet Krajevne skupnosti Kanal

Predsednik Ivan Križnič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi