Logo MojaObčina.si

Gorje

DANES
30°C
11°C
JUTRI
29°C
13°C
2911

Spremembe in podaljšan rok: Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali

V skladu s 15. točko Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Gorje objavljamo spremembe razpisne dokumentacije (obrazec 2, 3, 4 - priloga, 6 in 7), ki je objavljena v priponki »DOPOLNILA« in PODALJŠUJEMO ROK ZA ODDAJO PRIJAVE NA 28.10.2021. Javno odpiranje ponudb bo 4.11.2021 ob 10:00 v sejni sobi občine Gorje.

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11-ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali /ZZZiv/ (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) in 22. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2020) objavljamo
 
JAVNI RAZPIS
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Gorje
 
1. PODATKI O NAROČNIKU / KONCEDENTU:
Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje
Telefon:+386 (04) 575 18 00
Matična številka: 2209721000
ID za DDV: SI66614198
Transakcijski račun: SI56 0110 0010 0020 710
 
2. PODATKI O OBJAVI KONCESIJSKEGA AKTA:
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2020)  
 
3. PREDMET KONCESIJE:
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
 • sprejem prijav o zapuščenih živalih,
 • zagotavljanje potrebne veterinarska pomoči zapuščenim živalim,
 • zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
 • skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
 • skrb za ažurno vodenje registra psov, ki se ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
 • druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali.
4. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE:
  Koncesija se izvaja na območju občine Gorje.
   
  5. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE:
  Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Izvajanje javne službe pa se začne 1.1.2022.
   
  6. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE:
  Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz vsakoletnega proračuna občine Gorje.
   
  7. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE:
  Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
  • da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
  • izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
  • da ima poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
  • ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
  • da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
  • da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
  • da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
  • da izkaže finančno usposobljenost,
  • da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
  • da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
  • da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
   Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
   
  8. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA:
  • ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali - ­največ 80 točk,
  • dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja – največ 15 točk,
  • oddaljenost zavetišča – največ 5 točk,
   
  Skupno število vseh točk je največ 100 točk. Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
   
  9. POPOLNOST, PRAVILNOST IN PRAVOČASNOST PRIJAVE NA RAZPIS:
  Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, najpozneje do 14. 10. 2021 do 14.00 ure.
   
  Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure.
   
  Prijava na razpis mora vsebovati:
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava)
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1)
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2)
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3)
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali)
  • izpolnjen, podpisan in ožigosan Obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali)
  • izjava o pridobitvi osebnih podatkov - Obrazec 7 razpisne dokumentacije (Izjava 4)
  • fotokopijo odločbe Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
  • reference,
  • fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija,
  • fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali,
  • fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
  • fotokopijo internega akta o veterinarskem - sanitarnem redu zavetišča,
  • potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
  • fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
   
  Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh navedenih podatkov, bodo kot nepopolne zavržene.
   
  10. ROK IN NAČIN PRIJAVE:
  Rok za oddajo prijav je 14. 10. 2021 do 14.00 ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
   
  Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Na kuverto se zalepi izpolnjen Obrazec 8 razpisne dokumentacije.

  Javno odpiranje ponudb bo dne 18.10.2021 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Gorje. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.
   
  Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
   
  11. PONUDBENA CENA:
  Prijavitelj ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
   
  12. NAČIN IN ROK ZA IZBOR KONCESIONARJA:
  Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji.
   
  V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog vlagatelja pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.
   
  Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Zoper sklep, s katerim pristojni organ nepopolne vloge, ki v navedenem roku niso bile popravljene ali prepozno prispele vloge zavrže, je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve, o kateri odloča župan.
   
  Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je, v roku 15 dni od vročitve dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
   
  Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst (15) dni od dneva, ko jo je prejel.
   
  Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
   
  13. ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZBORU KONCESIONARJA:
  Občina Gorje bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
   
  14. ROK, V KATEREM JE POTREBNO PRIČETI Z IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE:
  Z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti 1.1.2022.
   
  15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
  Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »Dopolnila« objavljena na uradni spletni strani Občine Gorje: http://www.gorje.si
   
  Koncedent bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
   
  16. INFORMACIJE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
  Informacije o razpisu dobijo zainteresirani po elektronski pošti: pravna.sluzba@gorje.si.
   
  Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave do zaključka javnega razpisa na spletni strani Občine Gorje http://www.gorje.si.
   
   
   
   
  Številka: 430-0097/2021
  Datum: 13.09.2021


  Občina Gorje

  Peter Torkar, župan

   

  Všečkaj objavo


  Oceni objavo


  Oglejte si tudi