Logo MojaObčina.si
JUTRI
2°C
4°C
SOB.
3°C
2°C
Oceni objavo

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje članov stalnih delovnih teles in nadzornega odbora

Občinski svet ustanovi stalna ali občasna delovna telesa. Ti v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge. Mandatna doba delovnih teles traja štiri leta in preneha s prenehanjem mandata članov občinskega sveta. Na 1. redni (konstitutivni) seji, dne  14.12.2022 je že bila imenovana Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja.

Poleg navedene komisije mora občinski svet imenovati še naslednja stalna delovna telesa, in sicer:

1.       Odbor za javne finance (5 članov)

2.       Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (5 članov),

3.       Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe (5 članov),

4.       Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami (5 članov),

5.       Odbor za kmetijstvo (5 članov),

6.       Statutarno pravna komisija (3 člani)


V skladu z 21. členom Statuta Občine Gorišnica in z  68. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Gorišnica kandidate za delovna telesa predlaga Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja. Predsednike in člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet izmed svojih članov, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico. Predsednik delovnega telesa je lahko le član občinskega sveta.


Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s funkcijo župana, s članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi.

 
Skladno z določbo 29. člena Statuta Občine Gorišnica Občinski svet izmed občanov imenuje tudi nadzorni odbor (v nadaljevanju besedila: NO), ki ima pet članov. Imenovati ga je potrebno najkasneje v 45 dneh po konstitutivni seji OS. Za člana NO je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in stalno prebivališče na območju občine Gorišnica.

Kandidate za člane nadzornega odbora predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov kandidatov, ki jih po javnem pozivu predlagajo občani, njihove organizacije in politične stranke v s sedežem v občini.


Članstvo v NO je nezdružljivo s funkcijo župana, podžupana in člana občinskega sveta, delom v občinski upravi in članstvom poslovodstva javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.


Zaradi čim hitrejšega imenovanja delovnih teles in nadzornega odbora občine vas pozivamo, da 
Komisiji za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja Občine Gorišnica, Gorišnica 83 2272 Gorišnica oziroma po elektronski pošti:  obcina@gorisnica.eu posredujete predloge do torka 3.1.2023.

Predlogom je potrebno priložiti izjavo predlaganega kandidata oz. kandidatke ( za občane v delovnih telesih in za nadzorni odbor)  ter v primeru predloga člana  v NO tudi fotokopijo diplome, kjer je razvidna stopnja izobrazbe. 

Oglejte si tudi