Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
6°C
-2°C
JUTRI
6°C
-3°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2020

Datum objave: 19. 05. 2020
Številka razpisa: 330-0002/2020
Sredstva: 12127€

 

Sredstva v višini 12.127,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2020 in se dodelijo za naslednje ukrepe: 

Ukrepi:

Višina

sredstev

  1. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO (5. člen pravilnika)

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

  - Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:

  • adaptacija strehe na hlevih in gospodarskih poslopjih na kmetijskih gospodarstvih 4.000 EUR
  • nakup nove kmetijske mehanizacije 5.100 EUR

  - Podukrep 1.2: Urejanje:

  • kmetijskih zemljišč 2.627 EUR

 

 

11.727 EUR

2. POMOČI DE MINIMIS (5. člen pravilnika)

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

400 EUR

 

 

 

 

 

 

 

Javni razpis za o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2020 je odprt od 19. 5. 2020 do 19. 6. 2020.

 

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

  • prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2020«,
  • obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu pri posameznem ukrepu.

 

Zadnji rok oddaje vlog je ­­­19. 6. 2020 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Odpiranje vlog bo 23. 6. 2020. Odbor za kmetijstvo (v nadaljevanju odbor) bo pregledal popolne in pravočasne vloge ter jih ocenil na podlagi pogojev, meril in kriterijev iz tega razpisa.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo morajo biti opremljeni z datumom po izdaji odločbe. Računi z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi, kot računi z datumom po roku za oddajo zahtevka ne bodo upoštevani. Medtem ko za Ukrep 5 veljajo računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2020 do datuma za oddajo zahtevka.

 

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si.  Zainteresirani jo lahko v  tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. 

 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-34.

Všečkaj objavo