Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
8°C
JUTRI
24°C
10°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2023

Datum objave: 11. 09. 2023
Številka razpisa: 610-0003/2023
Sredstva: 3 400,00 EUR

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:

– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,

– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,

– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,

– enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,

– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

 

Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.


Sredstva v višini 3.400,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa, so zagotovljena v Proračunu  Občine Dobje za leto 2023.

 

Sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije niso predmet tega razpisa.


Rok za oddajo prijav je od ponedeljka, 11. 9. 2023 do vključno srede, 11. 10. 2023 do 12.00 ure.

 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2023«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

 

Predlagatelji morajo prijave – vloge poslati po pošti ali jih oddati osebno na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka do 12.00 ure prispela na naslov Občine Dobje. Prijave  prispele  po tem  datumu oz. uri  se bodo štele kot prepozne in bodo zavržene. 


Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago  na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

 

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-33 ali na e-mail lidija.cadej@dobje.si.


Razpisno dokumentacijo najdete v prilogi.

Všečkaj objavo