Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
20°C
8°C
JUTRI
19°C
10°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2021

Datum objave: 28. 04. 2021
Številka razpisa: 330-0002/2021
Sredstva: 13 900,00 EUR

Sredstva v višini 13.500,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2021 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Ukrepi:

Višina

sredstev

1.      SKUPINSKEIZJEMEZAKMETIJSTVO (5. člen pravilnika)

UKREP 1: Pomočzanaložbevopredmetenaalineopredmetenasredstvanakmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

    - Podukrep 1.1: Posodabljanjekmetijskih gospodarstev:

·         naložba v kmetijsko mehanizacijo

·         naložba v  kmetijske objekte

·         naložba v opremo hlevov in gospodarskih poslopij

·         izdelava projektne dokumentacije

·         naložba v trajne nasade, nakup rastlinjaka

·         stroški nakupa protitočne mreže   SKUPAJ 11.000,00 EUR


  - Podukrep 1.2: Urejanjekmetijskih zemljišč:

·         agromelioracije

·         postavitev pašnikov in nakup opreme     SKUPAJ 2.500,00 EUR
13.500 EUR

2. POMOČI DEMINIMIS (5. člen pravilnika)

UKREP 5:Pomočzanaložbevpredelavointrženjekmetijskihinživilskihproizvodovter naložbev nekmetijsko dejavnost nakmetiji

400 EUR

.

Javni razpis za o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2021 je odprt od 28. 4. 2021 do 28. 5. 2021.

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:

-        prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje  v letu 2021«,

-        obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu pri posameznem ukrepu.

Zadnji rok oddaje vlog je ­­­28. 5. 2021 do 12.00 ure.Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.


Odpiranje vlog bo 31. 5. 2021. Odbor za kmetijstvo (v nadaljevanju odbor) bo pregledal popolne in pravočasne vloge ter jih ocenil na podlagi pogojev, meril in kriterijev iz tega razpisa.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo morajo biti opremljeni z datumom po izdaji odločbe. Računi z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi, kot računi z datumom po roku za oddajo zahtevka ne bodo upoštevani. Medtem ko za Ukrep 5 veljajo računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2021 do datuma za oddajo zahtevka.

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si.  Zainteresirani jo lahko v  tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.

V Dobju, 28. 4. 2021

Številka: 330-0002/2021

                                                                                 

                                                                                                                                   Župan Občine Dobje   

                                                                                                                                     Franc Leskovšek l.r. 


Vl


Všečkaj objavo