Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
20°C
-4°C
JUTRI
23°C
-2°C

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva v višini 15.800 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2016 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Ukrepi:
1. SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO (5. člen pravilnika)
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
- Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 10.000 EUR;
- Podukrep 1.2: Urejanje: • kmetijskih zemljišč 5.000 EUR • pašnikov 400 EUR 15.400 EUR
2. POMOČI DE MINIMIS (5. člen pravilnika)
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 400 EUR.

Sredstva bo Občina Dobje (v nadaljevanju občina) dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobje za programsko obdobje 2015 – 2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Predračun ne sme biti starejši od treh mesecev od odprtja tega razpisa.


Zadnji rok oddaje vlog je ­­­26.05.2016 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Po zaključeni naložbi upravičenec vloži Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami, ki mora biti dostavljen na Občino Dobje najkasneje do 30.09.2016.

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si.  Zainteresirani jo lahko v  tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi