Logo MojaObčina.si

Cirkulane

DANES
15°C
6°C
JUTRI
14°C
9°C
Avtor: Občina Cirkulane,

JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2012

Datum objave: 03. 04. 2012
Številka razpisa: 4101-2/2012
Sredstva: 10 350,00 EUR
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 72/02, 110/02, 15/03), in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/07), objavlja občina Cirkulane JAVNI RAZPIS ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2012 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov v občini Cirkulane za leto 2012. II. NA RAZPIS SE LAHKO PRIJAVIJO NASLEDNJI IZVAJALCI ŠPORTNIH PROGRAMOV Izvajalci športnih programov: • športna društva, • zveze športnih društev, • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, • gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in so neprofitne. III. UPRAVIČENCI RAZPISA Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • imajo sedež v občini Cirkulane, • so registrirani najmanj eno leto, • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, • imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu (razen planinskih društev), • imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini v skladu z Zakonom o društvih, • da občini na koncu vsakega leta redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke, • da športni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna občine Cirkulane, • skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra, • imajo do občine poravnane vse obveznosti, • da se pravočasno prijavijo na javni razpis za tekoče leto. IV. V LETU 2012 SE SOFINANCIRAJO NASLEDNJI PROGRAMI 1. Delovanje športnih društev 2. Športna dejavnost otrok in mladine • športna dejavnost predšolskih otrok, • športna dejavnost šoloobveznih otrok. 3. Športna dejavnost otrok in mladine v športnih društvih • šport mladih (osnovna dejavnost – redna vadba), • šport mladih (šport za dosežek – selektivni). 4. Tekmovalni (kakovostni) šport • (registrirani športniki pri nacionalni panožni zvezi, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalnih panožnih zvez). 5. Razvojne in strokovne naloge v športu • izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 6. Športne prireditve • največ dve športni prireditvi na leto. V. POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ŠPORTNIH PROGRAMOV Pogoji, merila in normativi, na podlagi katerih bodo izbrani izvajalci letnega programa športa v občini Cirkulane za leto 2012, so podrobneje določeni s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov in Letnim programom športa v občini Cirkulane. VI. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje športnih programov v letu 2012 znaša 10.350,00 EUR (9.000,00 € za tekmovalni šport in 1.350,00 € za športne prireditve). ROK IN NAČIN PRIJAVE, RAZPISNA DOKUMENTACIJA Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu občine Cirkulane, Cirkulane 58, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.cirkulane.si, dodatne informacije pa so na voljo tudi na tel. št. 02 795 34 20. Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2012 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Kandidati morajo vloge za sofinanciranje programov športa poslati ali oddati osebno na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2012 - NE ODPIRAJ«, najpozneje do 17.04.2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 13. ure oddana v prostorih občine Cirkulane. VII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem prijav začela 19.04.2012 v prostorih občine Cirkulane. Odpiranje ne bo javno. Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave: • ki niso bile oddane v razpisanem roku, • ki jih ni predložila upravičena oseba, • ki niso popolne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija v roku 3 dni od njihovega odpiranja, prijavitelje pozvala, da v roku 5 delovnih dni svoje vloge dopolnijo. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo slednja izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. Sklep o izidu razpisa bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. VIII. POGODBA O SOFINANCIRANJU Z vsemi izbranimi izvajalci programov športa bo podpisana pogodba o sofinanciranju programov športa v občini Cirkulane za leto 2012. IX. PORABA DODELJENIH SREDSTEV Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis. Župan Občine Cirkulane Janez Jurgec l.r. Datum: 29.03.2012

Všečkaj objavo