Logo MojaObčina.si

Brezovica

JUTRI
18°C
7°C
NED.
16°C
6°C
Avtor: Občina Brezovica,

Letni program kulture v Občini Brezovica za leto 2016

Datum objave: 11. 02. 2016
Številka razpisa: 1-01/16-JRK
Sredstva: 205270€
Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/15) ter Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 104/2009) je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 10. redni seji, dne 11.2.2016, sprejel: LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI BREZOVICA ZA LETO 2016 I. UVOD Letni program kulture v občini Brezovica (v nadaljevanju: LPK) določa javni interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti, raznolikosti ter krepitvi in ohranjanju kulturne dediščine. To se uresničuje z zagotavljanjem organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. LPK opredeljuje redno dejavnost, programe in projekte, ki se sofinancirajo in investicije, ki so (so)financirane s sredstvi občinskega proračuna ter višino in namen sredstev predvidenih v občinskem proračunu. V proračunu Občine Brezovica za leto 2016 so sredstva za kulturo opredeljena na področjih: 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine in 1803 – Programi v kulturi. Sredstva so namenjena: - Sofinanciranju in vzdrževanju nepremične in premične kulturne dediščine; - Sofinanciranju javnih zavodov na področju kulture; - Sofinanciranju društev in drugih neprofitnih organizacij; - Financiranju in sofinanciranju kulturnih projektov lokalnega pomena; - Vzdrževanju in investicijam v infrastrukturo namenjeno za kulturno dejavnost. LPK občine Brezovica se udejanja prek programov javnih zavodov (Mestna knjižnica Ljubljana, enota Prežihov Voranc), javnega sklada (JSKD Ljubljana – okolica), sofinanciranju delovanja društev in njihovih programov ter z vzdrževanjem in investicijami v kulturno infrastrukturo. LPK je skupaj z letnimi programi nosilcev javnega interesa za kulturo in proračunom Občine Brezovica za leto 2016 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne programe društev. Javni interes se udejanja predvsem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Brezovica za leto 2016 in letnih programov javnih zavodov na področju kulture.

Všečkaj objavo