Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
5°C
-2°C
JUTRI
7°C
-3°C

Svetniki o poplavni ogroženosti Borovnice in proračunu za 2022

Svetnica, svetniki in župan so se v enem mesecu kar dvakrat zbrali na občinski seji.

Na seji, ki je bila v sredo, 20. oktobra, so se uvodoma dotaknili zakonske podlage oziroma razlogov za usklajevanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja. Predlagane spremembe je na primeru položnice za štiričlansko družino predstavila Jerneja Čepon s Komunalnega podjetja Vrhnika. Svetnike je zanimal glavni vzrok za povišanje cen storitve čiščenja odpadne vode, zanimalo jih je tudi, ali bodo te cene veljale eno leto ali jih bo potrebno usklajevati prej. Zakaj je prišlo na oskrbi s pitno vodo do takega povečanja stroškov dela, kaj je vzrok za povišanje cene zbiranja odpadkov in kakšni program se izvajajo za osveščanje uporabnikov glede odlaganja odpadkov. Vsi svetniki so glasovali za spremembe cen.

Ena pomembnejših tem 15. seje je bila hidrološko hidravlična študija poplavne in erozijske nevarnosti. Občina Borovnica je namreč za potrebe Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica pristopila k celostni ureditvi te problematike. Več o tem si boste lahko prebrali v naslednji številki Našega časopisa, na kratko pa, razvoj Borovnice je talec potoka Malence, ki bi ob morebitnih stoletnih ali petstoletnih vodah močno poplavil območje centra Borovnice. Med ukrepi, ki jih je predstavil Domen Lajevec s podjetja Eho Projekt d.o.o., je predvidena širitev sedanjega kanala Malence in izgradnja dodatnega razbremenilnega kanala, poglobitev struge Borovniščice, ureditev razlivnega območja na Barju, obnova mostu pri železniški postaji in novogradnja mostu v Jele. S temi ukrepi naj bi bilo območje Borovnice razbremenjeno poplavne ogroženosti. Ukrepe so finančno ovrednotili v višini 1,7 milijona evrov. Več pa v decembrski številki.

Sledila so vprašanja in pobude svetnikov. Matjaž Ocepek je predlagal, da bi občinska uprava vodila koledar prireditev v občini. Prihaja namreč tudi do tega, da sta dve prireditvi na isti dan. To nalogo je pripravljen prevzeti sodelavec na občinski upravi Matjaž Žbogar. Alojšo Hribarja je zanimalo, če ima občina kakšne pristojnosti pri redarstvu glede izvajanja nadzora in kaznovanja na parkiriščih. Nedavno se je namreč zgodilo, da so oglobili voznike, ki niso imeli označenega časa parkiranja. Marka Žitka je zanimalo, če so dela na cesti od Obrtniške ulice do igrišča na Dolu končana in ali bo nasut še kakšen boljši material. Župan Bojan Čebela je povedal, da bo izvajalec pred zaključkom dela uredil cesto s finim slojem peska. Andreja Čampo je zanimalo, če je bil podvoz Dražica poglobljen in za koliko. Opozoril je tudi na slabo preglednost križišča Paplerjeve ulice in Rimske ceste in predlagal postavitev ogledala. Petra Črnilogarja je zanimalo, če je bil s Hidrotehnikom že opravljen ogled za čiščenje struge Belega potoka. Direktorica občinske uprave Dolores Dolenc Bajc je povedala, da ima Hidrotehnik izdano gradbeno dovoljenje za opravljanje del, ne ve pa, če je vključen tudi ta projekt. Župan je povedal, da bo na ogled pozval predstavnika Hidrotehnika. Zanimalo ga je tudi, ali bodo res v šoli nameščeni oddajniki 5G. Župan je povedal, da se po občini nameščajo brezplačne Wi-fi povezave. Na Bregu pa se umešča nov oddajnik na stari progi. Marko Žitko je postavil še vprašanje v zvezi s knjižnico. Dolores Dolenc Bajc je povedala, da so pridobljena vsa soglasja in da se čaka samo še potrditev Direkcije RS za vode. Referentka, ki obravnava to zadevo, pa je do nadaljnjega bolniško odsotna.

Nekaj več časa so svetniki posvetili rebalansu proračuna. V uvodni obrazložitvi je Dolores Dolenc Bajc predstavila bistvene spremembe na strani prihodkov in odhodkov in predlagan amandma za postavitev ATM bankomata. Svetniki so razpravljali o postavitvi ATM bankomata na železniški postaji ter o pripravi dokumentacije za objekt, ki bi bil namenjen garderobam, skladišču opreme in manjšemu lokalu. Umeščen naj bi bil na koncu šolskega igrišča proti Molkovem trgu. Razpravljali so še o širitvi vrtca in šole, tožbi. Aljoša Žerjav je povedal, da je to zadevo obravnaval odbor za prostorsko planiranje in zavzel stališče, da se mora center Borovnice obravnavati kompleksno, zato so predlagali, da se ta projekt izvzame iz rebalansa. Poudaril je, da ne nasprotujejo začasni rešitvi problema npr. s postavitvijo kontejnerja, za kar ni potrebno pridobivati dokumentacije. V razpravi so svetniki podprli predlog, da se občina loti reševanja celostne problematike. Predlagali so sprejem amandmaja in odprtje nove proračunske postavke - Celostna ureditev okolice športnega parka, na kateri se zagotovi sredstva v višini 4.000 evrov. Predlagali so, da to tematiko skupaj obravnavata odbora za prostor in za družbene dejavnosti.

Svetniki so razpravljali tudi o varstvu javnega reda in miru v občini, poslovanju javnih zavodov, spremembi sistemizacije delovnih mest v osnovni šoli in novogradnji vodovoda Borovnica – Breg. Namreč, da bi bilo to smiselno združiti v sklopu projekta kolesarske povezave in z rekonstrukcijo regionalne ceste. Obstoječi vodovod je bil zgrajen v obdobju od leta 1970 in 1980 in je v zelo slabem stanju. Vrednost naložbe je ocenjena na skoraj 375.000 evrov.

Na martinovo, v četrtek 11. novembra, je sledila še ena seja in sicer so se na njej svetniki osredotočili na proračun za leto 2022. Poglejmo nekaj največjih in najzanimivejših investicij, ki so predvidene v prihodnjem letu. Nakup defibrilatorja za Pekel (2.750 €), sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (79.100 €), asfaltna cesta na »Stari progi« (42.000 €), asfaltiranje dela ceste od križišča Lašče proti Pristavi (16.500 €), dokumentacija za obvozno cesta Bistra – mimo Tehničnega muzeja Bistra (27.852 €), kolesarska povezava Borovnica (parkirišče pri železniški postaji) – Breg (odcep za gasilski dom) (865.663€), cesta Dol-Logor (51.621 €), investicije v javno razsvetljavo s postavitvijo razsvetljave na Obrtniški ulici in kolesarski povezavi ob Borovniščici (177.190 €), dokumentacija za kanalizacijo Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek (12.820 €),sekundarna kanalizacija Dol - Laze (24.800 €), dokumentacija za izgradnjo komunalne javne infrastrukture v Strugah (7.500 €), dokumentacija za protipoplavno ureditev vodotoka Malence (52.826 €), dokumetacija za protipoplavno ureditev Borovniščice (28.060 €), dokumentacija za izgradnjo vodovoda Koti in test kvalitete vode v vrtini Prušnica (73.800 €), vodovod Borovnica – Pako (156.155€), Kolopark Borovnica  (52.473 €), subvencioniranje cepljenja meningoencefalitis (3.000 €), dokumentacija za prestavitev nogometnega igrišča na Dolu na novo lokacijo (8.000 €), obnova avtobusnih postajališč (7.000 €), občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt (30.000 €), nakup igral (6.000 €), dokumentacija za celostno ureditev okolice športnega parka (10.000 €), prenova razsvetljave v dvorani osnovne šole (15.000 €) … Proračun je sedaj v 20 dnevni javni obravnavi, predloge za spremembe sprejemajo do vključno 1. 12. 2021.

Na seji so svetniki imenovali tudi Občinsko volilno komisijo in sicer za 4 leta, ki bo opravljala naloge pri izvedbi rednih občinskih volitev in po potrebi nadomestnih volitev ali občinskih referendumov. V komisijo Občine Borovnica so tako imenovali Bojano Mazi, Blaža Kovača, Natašo Trček, Ivana Škulja, Tanjo Kohne, Damijano Stražišar, Slavko Gerdina in Brigito Pristavec.

Rok Mihevc

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi