Logo MojaObčina.si

Bohinj

DANES
13°C
-5°C
JUTRI
15°C
-3°C
Avtor: OBČINA BOHINJ,

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO - REFERENT ZA UPRAVNE ZADEVE

Datum objave: 26. 04. 2019
Številka razpisa: 1100-1/2019
Na podlagi 56. in 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) Občina Bohinj objavlja javni razpis za naslednje prosto delovno mesto:
REFERENT ZA UPRAVNE ZADEVE
Delovno mesto REFERENT ZA UPRAVNE ZADEVE je uradniško delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba 
najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi navedeni izpit opraviti, predpisano v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku.
Delovno področje:
samostojna priprava in sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev, predpisov občine  in drugih zahtevnejših gradiv,
samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv s področja splošnih zadev,
samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu ali pooblastilu župana ali direktorja občinske uprave,
opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
 
Prijava mora vsebovati:
izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eni stopnji nižje izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Razpisna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za obdobje enega leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni razpis« in navedbo delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na tel. (04)577-01 17 pri direktorju občinske uprave Miroslavu Sodji.
ŽUPAN
Občine Bohinj
Jože Sodja

Všečkaj objavo