Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
6°C
-4°C
JUTRI
10°C
-5°C
Avtor: Občina Bled,

Javni razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža

Datum objave: 01. 03. 2013
Številka razpisa: 00
Občina Bled objavlja Javni razpis za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža 1. Javno-zasebno partnerstvo se vzpostavlja skladno z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in na podlagi Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri upravljanju Športno-rekreacijskega centra Straža (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) v obliki pogodbenega koncesijskega partnerstva. 2. Javni partner je Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, ki jo zastopa župan Janez Fajfar. 3. Predmet javno-zasebnega partnerstva se nanaša na zemljišča, objekte in njim pripadajoče naprave ter opremo Športno-rekreacijskega centra Straža, skladno z Odlokom o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije z dne 21. 12. 2011. 4. Predviden začetek trajanja razmerja javno-zasebnega partnerstva je 1. 5. 2013, in sicer za obdobje 15 let, tj. do 30. 4. 2028. Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe. 5. Izbor bo potekal po postopku konkurenčnega dialoga v dveh ali več fazah. Javni partner v prvi fazi konkurenčnega dialoga v skladu s pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, izbere kandidate, s katerimi v drugi fazi postopka vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb javnega partnerja. V tem dialogu lahko javni partner z izbranimi kandidati razpravlja o vseh vidikih projekta javno-zasebnega partnerstva ter rešitve po potrebi med seboj primerja. 6. Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v prvi fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo. Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge. Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe. Nato bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika. 7. Postopek konkurenčnega dialoga bo vodila strokovna komisija v sestavi predsednik Matjaž Berčon, članice Eva Štravs Podlogar, Jana Špec in Davorina Pirc ter član Andrej Eržen. 8. Razpisna dokumentacija, ki vsebuje tudi podrobnejše pogoje in merila, bo na voljo na spletnih straneh Občine Bled http://obcina.bled.si v času od 4. 3. 2013 od 9.00 do 15. 3. 2013 do 12.00. Dodatna pojasnila so na voljo preko elektronske pošte na naslovu andrej.erzen@bled.si. V času od 4. 3. 2013 do 15. 3. 2013 je vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 možen ogled predmeta javno-zasebnega partnerstva po predhodni preko elektronske pošte na naslov ales.finzgar@infrastruktura-bled.si in vpogled v finančno-računovodske podatke za izvedbo skrbnega pregleda predmeta javno-zasebnega partnerstva po predhodni preko elektronske pošte na naslov irena.gogala@infrastruktura-bled.si. Na sedežu trenutnega upravljavca, JP Infrastruktura Bled d. o. o., je na vpogled tudi druga predmetna dokumentacija. Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani http://obcina.bled.si. 9. Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje štiri (4) dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani http://obcina.bled.si. Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave. 10. Skrajni rok za predložitev vlog je ponedeljek, 18. 3. 2013, do 15.00 v sprejemno pisarno Občine Bled ali poslano predhodno s poštno pošiljko na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis “Koncesija za ŠRC Straža”. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja. 11. Kandidat lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka. Vloga, ki je prispela k javnem partnerju po poteku razpisnega roka, je prepozna. Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne pošiljatelju. 12. Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 18. 3. 2013, ob 15.30 v sejni sobi Občine Bled. Janez Fajfar, l. r. Župan Občine Bled

Všečkaj objavo