Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
7°C
6°C
JUTRI
10°C
-5°C
Avtor: Občina Bled,

Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2013

Datum objave: 19. 02. 2013
Številka razpisa: 410-11/2013
Sredstva: 5000€
Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2012 (Ur.l.RS št. 101/12 z dne 21.12. 2012), Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur.l.RS št. 67/2008 z dne 4.7.2008) ter ob smiselni uporabi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l.RS št. 13/06, 50/2007) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2013 1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo: - posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov. - programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin - podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij 2. Na razpis se lahko prijavijo: - invalidske organizacije, - humanitarne organizacije, - dobrodelne organizacije, - organizacije, katerih program ni sofinanciran že iz drugih proračunskih sredstev občine npr. s področja zdravstva, sociale,ipd. 3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - da imajo status društva invalidske ali humanitarne organizacije, - da imajo sedež na območju občine Bled ali imajo sedež v drugi občini in vključujejo člane ali uporabnike s stalnim prebivališčem na območju občine Bled - da so programi namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine Bled z izraženo socialno ali zdravstveno problematiko, - interes uporabnikov iz občine Bled mora biti razviden iz poročila o uporabi programa, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu, - program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov iz občine Bled, - program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa, - da delujejo najmanj 1 leto, - da se isti programi ne izvajajo v okviru javne službe, - vsaka organizacija lahko na razpis kandidira le z enim (1) programom 4. Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili in na način določen v razpisni dokumentaciji: • dostopnost do programa; • vsebina programa in izdelana organizacijska shema izvedbe programa; • izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa. 5. Razpoložljiva sredstva za financiranje programov, ki so predmet tega razpisa, so v višini 5.000,00 €. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Vse dodatne informacije dobite na e-mailu: neja.gaspersic@bled.si ali po telefonu 04 - 575-01-32. 7. Rok za oddajo popolnih vlog Rok za oddajo popolnih vlog: do 20.3.2013 osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13 - 4260 Bled, s pripisom »NE ODPIRAJ - javni razpis za leto 2013 - humanitarne in invalidske organizacije«; na hrbtni strani ovojnice pa navedete polni naziv in naslov prijavitelja. 8. Obravnava vlog in obvestilo o izbiri: Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. 9. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih proračunskih sredstev. Bled, 18.2.2013 Številka: 410-11/2013 Janez Fajfar Župan

Všečkaj objavo