Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
7°C
6°C
JUTRI
10°C
-5°C
Avtor: Občina Bled,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA STAREJŠE OBČANE ZA LETO 2013

Datum objave: 20. 01. 2013
Številka razpisa: 410-12/2013
Sredstva: 10000€
Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2013, Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti (Ur.l.RS št. 67/2008 z dne 4.7.2008) ter ob smiselni uporabi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA STAREJŠE OBČANE ZA LETO 2013 1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:, • programe društev upokojencev v občini, • programe, ki izvajajo preventivne dejavnosti za starejše, • programe veteranskih organizacij in združenj. 2. Na razpis se lahko prijavijo: • društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v občini Bled ali s sedežem v drugi občini in vključujejo člane ali uporabnike s stalnim prebivališčem na območju občine Bled, • društva upokojencev, • veteranske organizacije, • neprofitne organizacije in javni zavodi, ki izvajajo dejavnosti za starejše občane. Neprofitne organizacije in javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in so sofinancirani s strani Občine Bled na drugi osnovi za isti program, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem razpisom. Prav tako niso predmet razpisa programi in projekti političnih strank in list. 3. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: • da delujejo najmanj 1 leto, • da so programi namenjeni starejšim občanom ali posameznikom, • vključevanje in interes uporabnikov iz občine Bled mora biti razviden iz poročila o izvedbi programa, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu, • program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov iz občine Bled, • program mora imeti pregledno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa, • vsak prijavitelj se lahko na razpis prijavi le z enim (1) programom. 4. Programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi merili in na način določen v razpisni dokumentaciji: • dostopnost do programa; • vsebina programa; • termin izvedbe programa. 5. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev namenjenih za sofinanciranje drugih društev in neprofitnih organizacij: 10.000 €. 6. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Bled, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni občine v času uradnih ur. Vse dodatne informacije dobite na mailu: neja.gaspersic@bled.si ali po telefonu 04 - 575-01-32. 7. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog: 18.2.2013 na naslov: Občina Bled, Cesta Svobode 13 - 4260 Bled, s pripisom »NE ODPIRAJ – programi za starejše 2013«; na hrbtni strani ovojnice pa navedete polni naziv in naslov prijavitelja. 8. Obvestilo o izbiri: Pravočasno prispele vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo v ta namen imenuje župan. Komisija bo opravila pregled prispelih vlog in pripravila predlog višine sofinanciranja. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Bled, 18.1.2013 Številka: 410-12/2013 Janez Fajfar Župan

Všečkaj objavo