Logo MojaObčina.si

Ajdovščina

DANES
32°C
20°C
JUTRI
30°C
19°C
8901

Razpis za razvoj kmetijstva za leto 2019

Občina Ajdovščina najavlja, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini Ajdovščina za leto 2019.

Izvleček javnega razpisa:

 

  • 1.        Predmet javnega razpisa:

Je dodelitev državne pomoči za spodbujanje in posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, urejanje pašnikov, nakup kmetijske in specialne mehanizacije za vrtnarstvo, nakup tehnološke in strojne opreme za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, nakup opreme in naprav ter za gradnjo ali obnovo objektov za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti (pomoč de minimis).
2.            Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je spodbuditi kmetijska gospodarstva in posameznike k posodabljanju kmetijskih gospodarstev in proizvodnji tržnih viškov.
3.            Cilj javnega razpisa:

Cilj posameznih ukrepov javnega razpisa je podpreti najmanj 20 investicijskih projektov kmetijskih gospodarstev.

4.            Oblika pomoči – državna pomoč: 

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi Mnenja o skladnosti sheme državne pomoči št. SA.44056(2016/XA).

Državna pomoč se dodeli v obliki kreditnih sredstev s subvencionirano obrestno mero euribor + 0 %

ali nepovratnih sredstev.

5.            Upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in investirajo na območju občine Ajdovščina.

 6.            Pogoji za dodelitev sredstev:

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

 7.            Merila za dodelitev sredstev:

Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Ajdovščina najpozneje v roku 45 dni od datuma odpiranja prijav.
8.            Višina sredstev:

Po tem javnem razpisu je namenjenih 25.000 € za ukrepe dodelitve nepovratne državne pomoči ter 15.000 € za subvencioniranje obrestne mere.

9.             Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški po posameznih ukrepih so navedeni v razpisni dokumentaciji.

DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec, prav tako niso upravičeni stroški razne takse, prispevki, stroški poslovanja, bančni stroški in garancij, stroški zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev, stroški, povezani z zakupnimi pogodbami, obratna sredstva.

10.         Rok do katerega morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 16. 11. 2019.

11.         Dokumentacija javnega razpisa:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije so vam na voljo po telefonu na telefonski številki (05) 365 91 26 (Janez Furlan) oz. (05) 365 91 35 (Doris Grmek).

 12.         Prijava na razpis in rok za oddajo vlog:

Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno v času uradnih ur ali priporočeno po pošti najkasneje do 29. 3. 2019.

 Vloge morajo biti oddane v zapečatenem ovitku, označenem z: »Ne odpiraj  - prijava na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v Občini  Ajdovščina za leto 2019«.

Na ovitku mora biti tudi jasno označen natančen namen, na katerega se vloga nanaša, ter ime, priimek in naslov vlagatelja.

Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si  v rubriki »javni razpisi«.

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi