Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
24°C
10°C
JUTRI
25°C
10°C
3050

Popolna zapora ceste v Mostah - sanacija jeklenega železniškega mostu

Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo podjetja STRABAG d.o.o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste

 1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje podjetju STRABAG d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, zaradi izvedbe sanacije jeklenega železniškega mostu, popolno zaporo občinske kategorizirane ceste z oznako LC 150011, na parc. št. 1200/2 k.o. Žirovnica, za  dan 23. 7. 2021 med 7. in 20. uro.
 2. Obvoz bo označen. Preusmeritev prometa bo potekala preko regionalne ceste z oznako R2/0206.
 3. V času izvedbe del mora biti ves čas pešcem in kolesarjem omogočen varen prehod preko zapore.
 4. Zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
 • zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
 • morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti ves čas omogočen;
 • zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.)
 • stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
 • izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
 • po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
 • v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
 • v primeru, da se cesta na mestu gradbenih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške;
 • o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
 • prebivalce oz. pravne osebe ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Podjetje STRABAG d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, je dne 20. 7. 2021, pri Občinski upravi Občine Žirovnica, vložilo vlogo za popolno zaporo občinske kategorizirane ceste z oznako LC 150011, na parc. št. 1200/2 k.o. Žirovnica, zaradi izvedbe sanacije jeklenega železniškega mostu. Vlogi je bila priložena skica z oznako zapore.

Zapora bo izvedena 23. 7. 2021 med 7. in 20. uro. Obvoz bo urejen preko regionalne ceste z oznako R2/0206. V času izvedbe del mora biti ves čas pešcem in kolesarjem omogočen varen prehod preko zapore.

Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, morebiten dostop intervencijskih služb ne sme biti oviran in mora biti omogočen ob vsakem času, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.

Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, po potrebi pa se bo promet tudi fizično usmerjal.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.


vir: Občina Žirovnica, 21. 7. 2021

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi