Logo MojaObčina.si

Zagorje ob Savi

DANES
22°C
7°C
JUTRI
23°C
9°C
Deli
1244

Župan sklical 10. redno sejo Občinskega sveta

Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15 in 61/20)

 
S K L I C U J E M

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

ČETRTEK, 11. JUNIJA 2020, ob 17.00 URI
v stekleni dvorani Kulturnega centra Delavski dom Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi. 


Predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1.  Razprava in potrditev zapisnikov:

     -  9. redne seje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi z dne 23. 12. 2019,

     -  4. dopisne seje Občinskega sveta z dne 27. 02. 2020,

     -  5. dopisne seje Občinskega sveta z dne 19. 03. 2020,

     -  6. dopisne seje Občinskega sveta z dne 30. 03. 2020,

     -  7. dopisne seje Občinskega sveta z dne 30. 03. 2020,

     -  8. dopisne seje Občinskega sveta z dne 02. 04. 2020,

     -  2. izredne seje Občinskega sveta z dne 20. 04. 2020.

 

2.  Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta

 

3.  Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

 

4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO; ZIP 9,29 MB, SKLEP NO)

 

5.  Seznanitev z letnim poročilom o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO, SKLEP)

 

6.  Seznanitev z letnim poročilom poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2019 (GRADIVO)

 

7. Seznanitev z letnim poročilom poslovanja Javnega podjetja Komunala Zagorje ob Savi za leto 2019 (GRADIVO)

 

8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (GRADIVOODLOKSKLEP)

 

9. Sprejem sklepa o potrditvi lokacijske preveritve ID 1453 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju občine Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 7,21 MB)

 

10. Predlog 2. spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine  Zagorje ob Savi za leto 2020 (GRADIVO)

 

11.  Podelitev stavbne pravice Gasilski zvezi Slovenije za izgradnjo Regijskega gasilskega poligona (GRADIVO 1GRADIVO 2GRADIVO 3)

 

12. Obravnava in sprejem Akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Zagorje ob Savi (GRADIVO; ZIP 4,24 MB)

 

13.  Obravnava in sprejem odlokov po skrajšanem postopku (GRADIVO):

     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«

     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja«

     -  Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«

 

14.  Volitve, imenovanja, razrešitve

 

     -  Predlogi za podelitev občinskih priznanj Občine Zagorje ob Savi v letu 2019

     -  Predlog soglasja k predlogu za kandidate sveta Območne izpostave JSKD Zagorje ob Savi

     -  Predlog soglasja k pozitivnemu mnenju h kandidaturam za ravnatelja OŠ Ivana Kavčiča IzlakeŽUPAN

Matjaž Švagan

 

GRADIVO:

1.  Gradivo v elektronski obliki  se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gradivo k točki 6. bo objavljeno naknadno, prav tako bo gradivo k točki 14. objavljeno po predhodni obravnavi na KMVVI. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

VABLJENI:

1. Člani občinskega sveta

2. Nadzorni odbor

3. Vodje oddelkov v občinski upravi

4. Načelnica UE Zagorje ob Savi, Irena Drašlar

5. Novinarji

 

VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI:

1.  Enes Rakovič, CEROZ d.o.o.; k 6. točki 

2.  Sandi Grčar, Javno podjetje Komunala Zagorje ob Savi; k 7. točki

3.  mag. Jože Jurša, MOP; k 8. točki

4.  Darja Rakovič, Vrtec Zagorje ob Savi; k 12. točki

 

V VEDNOST:

1. Političnim strankam

2. Krajevnim skupnostim

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi