Logo MojaObčina.si

Vransko

JUTRI
32°C
14°C
PON.
35°C
15°C
Avtor: Občina Vransko,

Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022

Datum objave: 31. 01. 2022
Številka razpisa: 4302-01/2022-09
Sredstva: 2 000,00 EUR

Občina Vransko na podlagi 6. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 184/2021), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v nadaljnjem besedila: E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022.

Upravičenci do subvencioniranja E-oskrbe so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Vransko in tudi dejansko bivajo na območju občine.

Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., navedenih v nadaljevanju:

  1. Starostni pogoji:

so starejši od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je starejša od 65 let ali bo v letu, v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 65 let.

2. Bivanjske okoliščine:

osebe, ki bivajo same,

osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,

osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih obveznosti odsotni.

3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:

- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

osebe s statusom invalida, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,

osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (na primer znak demence),

bolniki po težjem operativnem posegu,

druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

Občina Vransko subvencionira mesečno naročnino v višini:

  •  70% osnovnega paketa storitve E-oskrba za tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko
  • 100% osnovnega paketa storitve E-oskrba:

upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu,

upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Cena osnovnega paketa znaša 24,40 EUR.

Z Odlokom o proračunu Občine Vransko za leto 2022 so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2022 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 01042 Rezerva, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija v višini 2.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2022.

Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za prijavo na javni razpis sta priložena.

Všečkaj objavo